Hyppää sisältöön

Harvaan asuttujen alueiden turvallisuusosaaminen ja valmius


Painopisteen toteuttamiseen osallistuvat organisaatiot: sisäministeriö (pelastusosasto ja poliisiosasto), Suomen Kylät ry, SPEK, oikeusministeriö, Rajavartiolaitos, Kuntaliitto, Itä-Suomen aluehallintovirasto, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ja Suomen Punainen Risti.

Ilmiön kuvaus


Maaseutu koetaan yleisesti ottaen turvalliseksi paikaksi. Viranomaisten tuottamien turvallisuuspalveluiden keskittyminen suurempiin taajamiin kuitenkin aiheuttaa tyytymättömyyttä ja osin turvattomuuden tunnetta väestössä. Poliisi koetaan etäiseksi. Pelastustoimi kykenee kuitenkin vastaamaan laajan palveluverkoston avulla hyvin sekä toimialansa mukaisiin tarpeisiin että yleisluontoisempiin turvallisuusviranomaisen läsnäoloon liittyviin tarpeisiin. Rajavartiolaitoksen toiminnan painopiste on ulkorajoilla ja merialueella. 

Pitkät etäisyydet ja rapistuva alempi tieverkko hankaloittavat yleisen liikenteen lisäksi apujoukkojen perille tuloa. Matkapuhelinverkon ja tietoliikenteen merkitys on vahvistunut lankapuhelimien poistumisen myötä. 

Väestön ikääntyminen ja vähentyminen, yksinäisyys ja syrjäytyminen sekä turvaverkkojen puuttuminen haastavat selviytymistä harva-alueilla. Omatoimisuus ja naapuriapu ovat merkittäviä voimavaroja harvaan asuttujen alueiden turvallisuudessa. Muuntautumiskyky ja valmiudet ovat korkeampia maaseudulla. Oma varautuminen koetaan paremmaksi kuin kaupungeissa. 

Lisäksi monipaikkaisuus vaikuttaa harvaan asutuilla alueilla vilkastuttaen elämää kausittain. Monin paikoin kunnan väkiluku voi moninkertaistua sesonkiaikoina, mikä vaikuttaa myös turvallisuustarpeisiin. Monipaikkaisuus tulisi ottaa paremmin huomioon väestöntilastoinnissa ja niistä tehtävissä johtopäätöksissä.

 Yksilöiden ja yhteisöjen osaamisen kehittäminen ja valmiuksien parantaminen vaativat laaja-alaista yhteistyötä. Harvaan asutuilla alueilla asuvilta edellytetään parempia valmiuksia selviytyä arjen haasteista. Palveluiden keskittymisen myötä viiveet voivat olla pitkiä, minkä johdosta ihmisten omien valmiuksien tulee olla sellaisia, että kyetään rajoittamaan vahinkoja ja auttamaan muita ihmisiä hätätilanteissa. Turvallisuusosaamisen kartuttaminen on hyvin pitkälti omissa käsissä. Kyläyhdistykset ja erilaiset aktiiviset harrastepiirit voivat edesauttaa siinä, että ihmisille tarjoutuu mahdollisuuksia oman turvallisuusosaamisen vahvistamiseen. Yhteistyö eri viranomaisten ja yhteisöjen välillä korostuu harvaan asutuilla alueilla. 

Harvaan asutuilla alueilla on paljon myös sellaisia valmiuksia ja osaamista, jotka jäävät helposti tiedostamatta. Siksi on tarpeen järjestelmällisesti kartoittaa käytettävissä olevat resurssit ja voimavarat, jotta niitä voidaan hyödyntää sekä arjessa että häiriötilanteissa.

Visio

Turvallinen, osaava ja aktiivinen maaseutuyhteisö.

Toimenpiteet