Sisäisen turvallisuuden innovaatiotoimintamallin vastuu ja ylläpito on sisäministeriössä, mutta se ei ole sisäministeriön vaan sisäisen turvallisuuden toimijoiden yhteinen. Innovaatiotoimintamalli muodostuu sisäisen turvallisuuden portaali TUOVIin, jossa eri toimijat kuten yritykset, tutkimuslaitokset, yliopistot, ammattikorkeakoulut, järjestöt, viranomaiset, rahoittajat ja kunnat saatetaan yhteen. TUOVI mahdollistaa pysyväisluontoisen yhteistyöalustan, joka toimii osaamisen, tiedon, rahoitusmahdollisuuksien, projektien, innovatiivisten ratkaisujen ja innovoinnin tukiaineistojen markkinointi- sekä kohtaamispaikkana. Portaalin työtiloissa voi toteuttaa idea- tai innovaatioprojekteja ja kutsua tarvittavia osaajia mukaan. Portaalin kautta innovaatiot ja niiden onnistumistarinat sekä referenssit saavat näkyvyyttä.

Viitekehyksen innovaatiotoimintamallille muodostaa sisäisen turvallisuuden strategia (2017) ja sisäisen turvallisuuden tila raportti (2019). Sisäisellä turvallisuudella tarkoitetaan strategiassa niitä yhteiskunnan ominaisuuksia, joiden johdosta väestö voi nauttia oikeusjärjestelmän takaamista oikeuksista ja vapauksista ilman rikollisuudesta, häiriöistä, onnettomuuksista ja kansallisista tai kansainvälisistä ilmiöistä johtuvaa pelkoa tai turvattomuutta. Sisäisen turvallisuuden tila raportin neljä turvallisuuden keskeistä osa-aluetta luovat teemat innovaatio-ohjelmalle: 1) turvattomuuden tunne ja avun saanti, 2) rikollisuus, 3) tapaturmat ja onnettomuudet, sekä 4) yhteiskuntarauha ja vakaus. Sisäisen turvallisuuden kenttää tarkastellaan ilmiölähtöisesti ja innovointi nivoutuu laajasti sisäiseen turvallisuuteen, ei pelkästään esimerkiksi yksittäisten viranomaisten näkökulmiin.

Innovointi ja ympäröivä kehitys ei ole alisteista sisäiselle turvallisuudelle tai sisäisen turvallisuuden viranomaistoimijoille. Se tapahtuu joka tapauksessa. Erityisesti teknologian vauhdikas kehitys tuo sekä haasteita että mahdollisuuksia. Joko kehitykseen varaudutaan, innovoidaan ja ollaan proaktiivisia tai annetaan kehityksen tapahtua ja pysytään kuplassa yrittäen vastata reaktiivisesti. Pyritään innovoinnissa yhteistyössä aktiivisesti vaikuttamaan ratkaisujen kehittämiseen, huomioiden mitä teknologiarintamalla on tuloillaan, millaisia tarpeita sisäisen turvallisuuden toimijoilla ja asiakkailla on, millaisia lainsäädännön kehittämistarpeita on - ollaan mukana vaikuttamassa eikä ajelehdita.

Sisäministeriössä pyritään myös olemaan mukana innovoinnissa ja olemaan ajan hermolla sen suhteen, mitä sisäisen turvallisuuden ideoinnissa ja innovoinnissa tapahtuu. Sisäministeriössä toimii eri osastojen, yksiköiden ja työryhmien muodostama poikkileikkaava sisäisen turvallisuuden palvelujen kehittämisen työryhmä (SITKE). Työryhmä pyrkii tarkastelemaan ennakoivasti tulevaisuuden sisäministeriön ja hallinnonalan kehittämistarpeita ja huomioimaan, mitä sisäisen turvallisuuden kentässä laajemminkin on meneillään. Mikäli idean omistaja haluaa ja kokee tarpeelliseksi, voi ideoita tuoda esille SITKE-työryhmään. Työryhmä käsittelee ideat luottamuksellisesti. Idean omistaja voi saada SITKE-työryhmältä nostetta idealleen ja SITKE-leiman, joka osoittaa työryhmän tukea idealle. Tämän leiman voi liittää idean työtilaan TUOVIssa. Innovatiivisten ideoiden käsittely SITKE-työryhmässä voi parhaimmillaan tukea hyvien ideoiden edistämistä, yhteistyötä, rahoitusmahdollisuuksia, käyttöönottoa ja hankintoja.