Hyppää sisältöön

Paikallisen ja alueellisen turvallisuustyön uudistamistarpeet

Painopisteen toteuttamiseen osallistuvat organisaatiot: Kuntaliitto, sosiaali- ja terveysministeriö, SPEK, oikeusministeriö, Elinkeinoelämän keskusliitto, Itä-Suomen aluehallintovirasto, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Suomen Punainen Risti, Poliisihallitus ja sisäministeriö.

Ilmiön kuvaus


Hyvä sisäinen turvallisuus syntyy monen eri tekijän yhteisvaikutuksesta. Turvallisuutta edistävät muun muassa turvallinen koti-, asuin- ja työympäristö, toimivat peruspalvelut, väestön yhdenvertaisuus, hyvin suunniteltu liikenneympäristö, avun saanti silloin kun sitä tarvitaan, ja varmuus siitä, että rikoksiin syyllistyneet joutuvat edesvastuuseen teoistaan. Sisäiseen turvallisuuteen vaikuttavaa päätöksentekoa ja toimenpiteitä tehdään siis lähes kaikilla yhteiskuntapolitiikan alueilla. Erityisesti turvallisuusongelmien juurisyyt eli se, miten paljon erilaisia turvallisuusongelmia yhteiskunnassamme syntyy ja millaisia ne ovat, juontuvat muista kuin ensisijaisesti turvallisuuteen liittyvistä ratkaisuista. Varsinaisilla turvallisuuteen liittyvillä päätöksillä vaikutetaan usein ennemminkin siihen, miten syntyneisiin turvallisuusongelmiin vastataan.

Kuntien turvallisuustyön keskeinen työkalu on paikallinen turvallisuussuunnitelma. Paikallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteena on ennalta ehkäistä ja torjua onnettomuuksia ja tapaturmia, rikoksia ja häiriöitä sekä parantaa ihmisten turvallisuuden tunnetta. 

Kunnissa, muissa julkisen hallinnon organisaatioissa, järjestöissä ja yrityksissä ei ole yleisesti riittävästi resursseja pitkäjänteiseen ja tehokkaaseen sisäisen turvallisuuden ohjaus-, kehittämis- ja koordinointityöhön. Turvallisuus koetaan usein vain pakolliseksi kulueräksi, eikä tunnisteta potentiaalisia hyötyjä tai yhteistyömahdollisuuksia. Resursseja on viime vuosina jonkin verran lisätty, mutta samalla toimintaympäristön sekä uhkakuvien muuttuessa yhä kompleksisemmiksi, resurssien tarve kasvaa jatkuvasti.

Paikallisen turvallisuustyön kehittämisen tarve ilmenee seuraavan kaltaisina haasteina:
•    Erilaiset arjen ongelmat sekä häiriötilanteet lisääntyvät ja turvattomuuden tunne kasvaa, ja nämä ongelmat kasautuvat tietyille väestöryhmille, mikä lisää eriarvoisuutta
•    Turvallisuuteen liittyvää yhteistyötä on vaikeaa kehittää ilman koordinoivaa tai fasilitoivaa toimijaa
•    Arjen turvallisuuden edistäminen pysyy irrallisena osana paikallisen tason päätöksenteossa ja johtamisessa, jolloin myös resurssien kohdentaminen on tehotonta
•    Arjen turvallisuuden edistämiseksi ei käytetä vaikuttavia tai valtakunnallisesti kustannustehokkaiksi todettuja toimenpiteitä

Visio


Paikallinen turvallisuustyö on ennakoivaa, osallistavaa ja perustuu laajapohjaiseen sekä ajantasaiseen tietoon. Työ on käytännönläheistä, vaikuttavaa ja mitattavaa.

Toimenpiteet