Hyppää sisältöön

Polarisaatio, konfliktinratkaisu ja häirintä

Painopisteen toteuttamiseen osallistuvat organisaatiot: Suomen Punainen Risti, Kuntaliitto, sisäministeriö (poliisiosasto), oikeusministeriö, SPEK, työ- ja elinkeinoministeriö, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Poliisihallitus, Elinkeinoelämän keskusliitto ja Ajatuspaja RTI/Depolarize-hanke

Ilmiön kuvaus


Polarisaation taustalla on jaottelu ”meihin” ja ”niihin”. Polarisaatio muodostuu ongelmalliseksi vahvistuessaan liiallisesti ja kun ryhmät asetetaan vastakkain ryhmien oletettujen ominaisuuksien perusteella.  Haitalliseen polarisaatioon liittyviä ilmiöitä ovat häirintä, konfliktit ja vihapuhe.

Polarisaation negatiiviset vaikutukset ovat merkittäviä yhteiskunnallisia ongelmia. Ne ovat myös saaneet uusia muotoja, kuten järjestelmällinen häirintä (nk. maalittaminen). Vihapuheen yleistyminen ja normalisoituminen on huolestuttavaa, ja sillä on yhteys viharikoksiin. Vihapuhe esiintyy isoksi osaksi sosiaalisessa mediassa sekä lehtien ja julkaisujen kommenttikentissä. Sen pyrkimyksenä on luoda ristiriitoja ja syventää polarisaatiota eri väestöryhmien välillä sekä lisätä kansalaisten epäluottamusta yhteiskunnallisia instituutioita ja toimijoita kohtaan.

Monien alojen ammattilaisten arjen havainnot sekä ammattilaisille tehdyt kyselyt osoittavat, että eri alojen ammattilaisiin heidän työnsä vuoksi kohdistuva häirintä, uhkailu ja suoranainen väkivalta ovat lisääntyneet. Häirinnän tarkoituksena on pelotella ja hiljentää heitä työssään.  Häirintä ja vihapuhe kohdistuu myös päättäjiin. Vihapuhetta käytetään myös tietoisesti poliittiseen painostukseen. Vihapuhe myös vähentää halukkuutta osallistua poliittiseen päätöksentekoon. 
Vihailmiöihin, rasismiin ja muuhun syrjintään liittyviä toimenpiteitä on tehty pitkään ja niitä on paljon suunnitteilla sekä eri toimialoilla että yhteisesti toimialojen yhteistyönä. 
Polarisaation vaikutuksiin puuttumisen ja sen juurisyihin vaikuttamisen lisäksi tarvitaan ymmärrystä polarisaatiosta ilmiönä, sekä kokoavaa yhteistyötä sen torjunnassa ja ehkäisyssä. 

Toimenpiteet