Skip to Content
Blogs

Maailman paras turvallisuuden tunne?

Published Date 18.11.2019 9.26 Blog

Mitä turvallisuuden tunne merkitsee sinulle? Sisäisen turvallisuuden yhteydessä turvallisuuden tunteella tarkoitetaan rikosten, häiriöiden, onnettomuuksien, tapaturmien sekä näihin rinnastettavien ilmiöiden aiheuttamien pelkojen ja huolien vaikutusta ihmisten hyvinvointiin. Turvallisuuden tunne on vähintään yhtä tärkeä osa turvallisuutta kuin erilaisten uhkien määrä sekä todennäköisyys. Käsityksemme ja pelkomme ohjaavat käyttäytymistämme sekä vaikuttavat hyvinvointiimme – riippumatta siitä, perustuvatko ne todellisiin vai olettamiimme riskeihin.

Visiomme on, että Suomi on maailman turvallisin maa. Tilastojen mukaan olemmekin jo tätä. Väestön turvallisuuden tunne ei kuitenkaan välttämättä seuraa tätä kehitystä. Siksi sisäministeriön hallinnonalan konsernistrategian ensimmäinen tavoite on korkea turvallisuuden tunne. Sisäministeriön tavoitteena on yhdessä sidosryhmiensä kanssa suunnitella ja toteuttaa mahdollisimman vaikuttavia toimenpiteitä Suomessa asuvien väestöryhmien turvallisuuden tunteen parantamiseksi. Lisäksi sisäministeriössä on käynnistynyt hanke kokonaisvaltaisen ja hallintorajat ylittävän sisäisen turvallisuuden selonteon laatimiseksi. Selonteko tulee käsittelemään myös väestömme turvallisuuden tunteen tilaa.

Tämä kaikki edellyttää menetelmää tai ratkaisua ihmisten turvallisuuden tunteen seuraamiseksi, analysoimiseksi ja ennakoimiseksi mahdollisimman kattavasti ja monialaisesti. Tämän vuoksi sisäministeriö on avannut innovaatiohaasteen ”Maailman paras turvallisuuden tunne”. Haastetta koskeva hankintailmoitus on nyt julkaistu julkisten hankintojen ilmoituskanava HILMAssa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2019-023498. Tavoitteemme on, että prosessi johtaa innovaatiokumppanuuteen, jonka tuloksena syntyvällä ratkaisulla voidaan seurata, analysoida ja ennakoida Suomessa asuvien ihmisten turvallisuuden tunnetta.

Tällä hetkellä tarkastelemme turvallisuuden tunnetta sisäisen turvallisuuden määritelmään liittyvien väestön pelkojen kautta. Tutkimukset ja selvitykset tarjoavat varsin vähän tietoa siitä, mitkä tekijät vaikuttavat ihmisten erilaisiin pelkoihin ja miten paljon. Seurantaan kelpaavia toistuvia instrumentteja, kuten kyselytutkimuksia ja niiden analyyseja, on kourallinen. Ne antavat osaltaan laadukkaan yleiskuvan väestöstä, mutta eivät mahdollista eri väestöryhmien tilanteen tarkastelua. Lisäksi kehittämisnäkökulmasta olisi tärkeää kyetä tarkemmin tarkastelemaan erityisesti niitä, jotka eivät koe henkilökohtaista turvallisuuttaan tai suomalaisen yhteiskunnan turvallisuutta hyväksi. On oletettavaa, että eri väestöryhmille eri asiat aiheuttavat turvattomuutta ja joillakin asioilla voi olla jopa päinvastaisia vaikutuksia eri väestöryhmille. Nämä tekijät myös muuttuvat ajassa. Mittaustulokset ovat näkymiä tietyn kyselyhetken tilanteeseen, mikä paljastaa mahdolliset nopeat muutokset heikosti.

Tietoa turvallisuuden tunnetta lisäävistä tekijöistä ei ole kattavasti saatavilla kuten ei myöskään sitä, miten turvallisuuden tunteeseen vaikuttaa oman koetun turvallisuuden lisäksi välillisesti lähipiirin (kuten lapset, vanhemmat, omaiset) turvallisuus. Tiedämme, että turvallisuuden tunteeseen vaikuttaa sosiaalisten suhteiden lisäksi ainakin väestön luottamus omiin, yhteisön ja yhteiskunnan kykyihin suojautua uhkia vastaan sekä palauttaa turvallisuuden taso kriisin jälkeen.

Taloudellisen kestävyysvajeen ja muuttoliikkeiden vaikutus yhteiskuntaan tarkoittavat sitä, että sisäisen turvallisuuden palveluiden on kehityttävä entistä yhdenvertaisemmiksi suhteessa moninaistuvaan väestöömme. Turvallisuuden tekemisen tulisi välittyä yhdenvertaisesti koko väestön toimivan arjen kokemuksiksi. Turvallisuuden tunnetta ohjaa hyvinvoinnin taso. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yhteiskunnan palveluiden tulisi tasata eroja ihmisten ja väestöryhmien turvallisuudessa sekä turvallisuuden kokemuksessa.


Lauri Holmström
@HolmstromLauri
Erityisasiantuntija
Sisäministeriö

PS. Sisäministeriö järjestää yhteistyössä Hämeen Liiton sekä Hämeenlinnan ja Riihimäen kaupunkien kanssa 15. valtakunnallisen turvallisuusseminaarin Hämeenlinnan Aulangolla 23.-24.1.2020 teemalla ”Maailman paras turvallisuuden tunne?”

#turvallisuudentunne #sisainenturvallisuus
 

 

 

Feeling of safety and security Innovointi Poimi pääuutiseksi Poimi uutisnostoksi