Skip to Content
Blogs

Satelliittiviestintäpalvelut viranomaisten jokapäiväiseen käyttöön

Published Date 24.11.2020 9.46 Blog

GOVSATCOM tuo EU:lle ja kansallisille viranomaisille jokapäiväiseen käyttöön suojatut ja kustannustehokkaat viestintäpalvelut


EU:n tulevassa avaruusohjelmassa Governmental Satellite Communications (GOVSATCOM) tuo viranomaisten käyttöön uudet satelliittiviestintäpalvelut jo olemassa olevien Copernicus ja Galileo -palvelujen lisäksi. Copernicus-kaukokartoitusohjelmassa satelliittidatalla tuotetaan viranomaisille tietoa mm. maa- ja meriympäristöstä raja- ja merivalvontaan sekä pelastusviranomaisille ennakointitietoa hätätilanteiden hallintaan. Galileo-satelliittinavigaatio-ohjelman viranomaispalvelun avulla viranomaiset saavat suojattua ja varmennettua sijaintitietoa. GOVSATCOM täydentää tätä satelliittipalvelujen kokonaisuutta suojatuilla viranomaisten viestintäpalveluilla.

Satelliitteja maata kiertävällä radalla

Tulevaisuuden satelliittiviestintäpalveluilla voidaan varmistaa viranomaistoiminnan jatkuvuus maanpäällisten viestintäverkkojen häiriötilanteissa, kuten ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvissä äärimmäisissä sääolosuhteissa, tukiasemien sähkönsyötön katkoissa, tai muissa viestintää vaarantavissa vikatilanteissa. Viranomaisten satelliittiviestinnän ratkaisulla tuetaan häiriötilanteisiin varautumista, toipumista ja resilienssiä. Lisäksi kaikkialla toimivien viestintäyhteyksien avulla voidaan edesauttaa EU:n ulkopuolella olevien yhteiskuntien kriisien jälkeistä jälleenrakentamista, humanitäärisen avun tavoittamista ja heikkojen hallinnon rakenteiden vahvistamista.

Vaarallisen aineen aiheuttaman räjähdyksen tuhoama laaja kaupunkialue.

Satelliittiviestintä on lähtökohtaisesti suunniteltu palvelemaan monipuolisia viranomaistoimia erilaisten kriisien ja häiriötilanteiden hoitamisesta logistiikkaan, kriittisen infrastruktuurin seurantaan, rajaturvallisuuteen, arktisen alueen viestintään, pelastustoimintaan ja merialueen valvontaan. Kehittyneet, kustannustehokkaat satelliittipohjaiset hallinnon viestintä- ja tiedonhallintapalvelut voivat olla mahdollistamassa edellä mainittuihin käyttötilanteisiin uusia turvallisuuspalveluita, kuten virtuaalisia johtamisympäristöjä, tilannekeskuksia, kenttäjohtamisen sekä hätä- ja muuta viestintää palvelevia ratkaisuja. Tavoitetilassa kaikki viestintä voisi onnistua tarvittaessa jopa yhdellä päätelaitteella. 

Retkeilijä soittaa matkapuhelimella vuoristossa

Uusien turvallisuuspalvelujen toteutuksilla, satelliitti ja maanpäälliset verkkoratkaisut yhdistävillä järjestelmillä sekä näiden laaja-alaisella hyödyntämisellä tavoittelemme yhdessä nykyistä turvallisempaa toimintaympäristöä sekä tavoitettavuuden ja turvallisuuden tunteen paranemista. Lisäksi voimme edistää ilmastotavoitteiden ja perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista sekä oikeusvaltioperiaatteita.
Nykyisen toimintamallin haasteina ovat tämänhetkisten palveluntarjoajien sirpaloituminen, kokonaisuuden hallinta, toiminnallinen haavoittuvuus sekä palvelujen soveltumattomuus kasvaviin tarpeisiin. Erityisesti Suomen näkökulmasta keskeinen tavoite on tietoliikenneyhteyksien saaminen alueille, joilla ei ole tähän tarvittavaa infraa Suomen maantieteellisen laajuuden ja harvan asutuksen vuoksi sekä tilanteissa, joissa erilaisista luonnonilmiöistä tai onnettomuuksista johtuen (myrskyt, lumimyräkät, maastopalot) maanpäällinen verkko ei ole käytettävissä. Suomen raja-alueilla on lisäksi rajoitteita matkaviestintaajuuksien käytössä.

Lapin erämaata auringonlaskussa

Uuden sukupolven viranomaisverkon (Virve 2.0) myötä kaupallinen verkko-operaattori laajentaa radioverkkonsa maantieteellistä peittoaluetta vastaamaan nykyisen viranomaisradioverkko Virven peittoaluetta. Pelkkä peittoalueen laajennus ei kuitenkaan tuota nykyistä Virveä vastaavaa palvelusaatavuutta, vaan kaupallisten radioverkkojen ongelma on edelleen tukiasemien varmentaminen sähkönsyötön ja muiden häiriöiden osalta varavoimalla sekä tukiasemien päällekkäispeittoalueilla, kuten Virvessä. Satelliittiviestinnän vahvuus onkin sen saatavuudessa myös alueilla, joissa muut viestintämahdollisuudet ovat rajoittuneet tai estyneet.

Kustannustehokkuus ja vaikuttavuus edellyttävät laaja-alaista ja monipuolista satelliittipalvelujen yhteiskäyttöä ja hyödyntämistä koko viranomaiskentässä.

ENTRUSTED-hanke kartoittaa käyttäjätarpeet

EU-tasolla GOVSATCOM työtä tukee 1.9.2020 käynnistynyt ENTRUSTED-hanke, jonka rahoitus tulee Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman avaruusohjelmasta.  Hankkeen tavoitteena on luoda turvallinen, toimiva ja kustannustehokas alusta, vahvistaa synergiaa eri toimijoiden välillä, edistää eri järjestelmien standardisointia ja muokata alustaa muuttuviin tarpeisiin tukien GOVSATCOM-työskentelyä myös hankkeen jälkeen. Kansainvälinen hanke toimii hyvänä pohjana oppimiseen ja tiedonvaihtoon eri tahojen välillä. Suomea ENTRUSTED-hankkeessa edustaa sisäministeriö.

Hankkeen työ käynnistyy vaiheittain yhteisissä työpajoissa toiminnallisten tarpeiden, niiden edellyttämien vaatimusten ja soveltuvien teknologiaratkaisujen selvittämisellä. Valmistelevissa keskusteluissa on ollut esillä mm. uudet mahdollisuudet harvaanasuttujen alueiden tietoliikenneyhteyksien laajentamisessa ja varmentamisessa turvatuilla satelliittitiedonsiirtoratkaisuilla tai satelliittien hyödyntäminen erilaisten yhteiskäyttöisten sensorien alustana ja parempana tilannekuvana (esim. tulvatilanteet, maaston kuivuus). Käyttötapausten ja käyttäjävaatimusten laaja-alainen koonti edellyttää yhteistyötä viranomaisten kesken liittäen mukaan kriittisen infrastruktuurin toimijoita sekä tutkimusta ja teollisuutta.

Me sisäministeriön GOVSATCOM-tiimissä haluamme saada työhön mukaan laaja-alaisesti käyttäjäryhmiä, jotta saamme Suomen tarpeita edistettyä EU-tasolla. Yhteistyötä varten hyödynnämme sisäisen turvallisuuden yhteistyöalusta TUOVIin perustettua GOVSATCOM (FI) työtilaa, jossa on jaossa yleistä tietoa ENTRUSTED-hankkeesta ja GOVSATCOMiin liittyen. Aiheeseen liittyvät yhteistyötahot voivat hakea jäsenyyttä rekisteröitymällä TUOVIin ja lähettämällä jäsenpyynnön työtilan etusivun kautta. Työtila toimii alustana yhteistyölle viranomais-, tutkimus- ja teollisuusyhteisöjen kanssa, joiden rooli innovaatioiden ja ratkaisujen tuottamisessa on keskeistä.

ENTRUSTED-hankkeessa luodaan eri käyttäjäryhmille lähetettävällä yhteismitallisella kyselyllä käyttäjien vaatimusmäärittelydokumentti. Sisäministeriön GOVSATCOM-tiimi kokoaa kyselyn avulla kansalliset käyttäjätarpeet yhteen ja muodostaa kansallisesta näkökulmasta esityksen kehitettävistä satelliittipalveluista ja -ratkaisuista. Käsillä on nyt tulevaisuuden ratkaisuiden kannalta tärkeä työvaihe, koska nyt luomme perustan suomalaisten käyttäjien tarpeiden huomioimiselle EU GOVSATCOM-työssä. ENTRUSTED-hankkeen työpaja- ja pyöreän pöydän keskusteluja on mukana European Space Week  tapahtuman ennakko- ja varsinaisessa ohjelmassa 7-11.12.2020. Rekisteröityminen 3rd User Consultation Platform tapahtumiin on avoinna, jossa 2.12. iltapäivällä on Governmental (GOVSATCOM) Session.

Jokaisen panos on tärkeä uuden satelliittiaikakauden viranomaispalvelujen innovoinnille. Seuraavan 2,5 vuoden aikana meillä on ENTRUSTED-hankkeessa mahdollisuus viedä yhdessä eteenpäin eurooppalaisen satelliittiteknologian ja -palvelujen kehitystä Suomen tarpeet huomioiden. Lisäksi vaikutamme tulevien tutkimus- ja innovaatio-ohjelmien sisältöjen suuntaukseen valmistelemalla ENTRUSTED-hankkeessa tulevaisuuden tutkimus- ja innovaatiotiekarttaa.

EU vahvana avaruustoimijana - Suomi vahvasti mukana!

Tammikuun alussa 2021 käynnistyvä EU:n avaruusohjelmia kokoaa yhteen kaikki EU:n nykyiset avaruusohjelmat. EU:n avaruusohjelman alaohjelmia ovat satelliittinavigointijärjestelmä Galileo, alueellinen satelliittinavigointijärjestelmä EGNOS, maanhavainnointijärjestelmä Copernicus, avaruuden tilannekuvaa tuottava SSA (Space Situational Awareness) sekä jäsenvaltioiden ja Unionin hallinnolle tarkoitettu turvallinen viestintäpalvelu GOVSATCOM. Lisäksi perustetaan Euroopan Unionin Avaruusohjelmavirasto (European Union Agency for the Space Programme), joka korvaa nykyisen Euroopan GNSS-viraston. Eurooppa-neuvoston vahvistama osuus kehyskaudelle 2021-2027 on avaruusohjelmalle 13,2 miljardia euroa vuoden 2018 hinnoin.  

Kuvituskuva, satelliitti välittää tietoa avaruudessa

Avaruusohjelman tavoitteena on tuottaa huippulaatuista ajantasaista avaruusdataa, tietoa ja palveluita, jotka edistävät EU:n poliittisia painopistealueita. Lisäksi tavoitteena on varmistaa ohjelman sosioekonomiset hyödyt, vahvistaa EU:n ja sen jäsenvaltioiden riippumattomuutta sekä edistää EU:n kansainvälistä roolia vahvana avaruustoimijana. Avaruusohjelman tavoitteena on myös tukea Euroopan itsenäistä pääsyä avaruuteen sekä edistää tieteellistä ja teknistä kehitystä sekä eurooppalaisen teollisuuden kilpailukykyä ja innovatiivisuutta ja kestävää kasvua, erityisesti ottaen huomioon pienten ja keskisuurten yritysten tarpeet.

Minna Bloigu
Johtava asiantuntija
Sisäministeriö

 

 

 

Jukka Jaakkola
Erityisasiantuntija
Sisäministeriö

 

 

 

 

Hanna-Miina Sihvonen

Hanna-Miina Sihvonen
Erityisasiantuntija
@SihvonenHM
Sisäministeriö

Blogit Innovation Viestintä