Skip to Content
Blogs

Turvallisuussuunnittelulla torjutaan onnettomuuksia ja tapaturmia, rikoksia ja häiriöitä

Published Date 14.12.2023 14.01 Blog

Suomessa on tehty turvallisuussuunnitteluna tunnettua arjen rikoksia, häiriöitä ja onnettomuuksia vähentävää paikallista ja alueellista yhteistyötä yli 20 vuotta. 2010-luvun alkupuolella suuressa osassa kuntia oli voimassa oleva turvallisuussuunnitelma. Vuosikymmenen loppupuoliskolla työ hiipui ja Kuntaliiton tietojen mukaan noin 60 % kunnista on jonkinlainen, turvallisuussuunnittelun teemoihin liittyvä suunnitelma, mutta vain 24 % kunnista on kokonainen turvallisuussuunnitelma.

Syitä kehitykseen on monia. Viime vuosina globaalit kriisit ja häiriöt ovat siirtäneet turvallisuustyön painopistettä varautumiseen ja akuuttien tilanteiden hoitamiseen. Vuoden alusta voimaantulleella hyvinvointialueuudistuksella on ollut sekä välitön että välillinen vaikutus paikallis- ja aluetason turvallisuustyöhön.

Viime aikojen kriisit ovat osoittaneet, että turvallisuus on kokonaisuus, jossa ei ole varaa olla panostamatta kaikkiin osa-alueisiin. Turvallisuusympäristön ulkoisten uhkien kasvaessa myös arjen turvallisuuden uhat ovat kasvussa. Suuremmissa kaupungeissa huolta aiheuttavat esimerkiksi katujengi-ilmiö ja segregaatioriskit. Nuorten vakavan väkivallan kasvu näkyy kaikkialla. Väkivaltaiset ääriliikkeet toimivat pienemmilläkin paikkakunnilla ja ikääntymiseen liittyvien turvallisuushaasteiden kasvu on tilastollinen tosiasia. Monialaista työtä arjen turvallisuuden ylläpitämiseksi tarvitaan edelleen. Ongelmat ovat yhä monialaisempia ja yhä vaikeammin yhden viranomaisen tai muun toimijan ratkaistavissa.

Apua turvallisuussuunnitteluun

Sisäministeriö, oikeusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä Kuntaliitto ovat viime vuosina tehneet tiivistä yhteistyötä turvallisuussuunnittelun edistämiseksi. Yhteistyössä on kehitetty sähköistä hyvinvointikertomusta sekä alueelliset ja paikalliset indikaattorit arjen turvallisuuden seurantaan. Myös kuntien turvallisuuskysely on päivitetty.

Yhteistyössä kehitettiin myös uusi sähköinen työkalu kunnan turvallisuussuunnitelman laadintaan. Työkalun kehittämiseen osallistui laaja-alainen työryhmä, jonka tehtävänä oli selvittää paikallisia ja alueellisia turvallisuustyön kehittämistarpeita ja toteuttaa toimia niiden edistämiseksi.

Tuovi-portaalista löytyvä työkalu painottaa paikallisuutta ja paikallisia turvallisuustarpeita. Kunnat ovat erilaisia ja niiden turvallisuustilanne, haasteet sekä kehittämistarpeet vaihtelevat. Tästä syystä on tärkeää, että jokainen kunta tai alue määrittelee turvallisuuden parantamista koskevat tavoitteet ja painopisteet oman lähtötasonsa ja erityispiirteensä huomioon ottaen. Työkalun käytöstä hyötyvät eniten ne kunnat, joilla on vähemmän kokemusta turvallisuussuunnittelusta.

Turvallisuussuunnittelua Hausjärven kunnassa

Hausjärvellä pohdittiin vuoden 2023 alussa, mikä on kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sisältö hyvinvointialueiden perustamisen jälkeen. Turvallisuus on yksi tärkeä hyvinvointiin vaikuttava asia, jonka eteen kuntien on tehtävä vaikuttavampaa työtä. Päätettiin, että kunnan johtoryhmä laatisi turvallisuussuunnitelman yhteistyössä seudullisten organisaatioiden kuten Hämeen poliisilaitoksen, Kanta-Hämeen hyvinvointialueen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Hausjärven turvallisuussuunnitelman laatiminen lähti nollasta. Tuovi-portaalista löytyi kaikki tarvittavat tiedot suunnitelman laatimiseen. Turvallisuussuunnitelman laatimisessa kansalliset teemat antoivat sille vankan rungon. Perinteisenä teemana on ollut liikenneturvallisuuden edistäminen. Hausjärvellä kyläturvallisuus nousi omaksi teemakseen. Touko-kesäkuussa tehty hyvinvointikysely antoi tärkeää tietoa asukkaiden turvallisuuden tunteista.

Turvallisuussuunnitelma on laadittu vuosille 2024-25 ja sen hyväksymisestä päättää kunnanhallitus. Toimenpideohjelma päivitetään vuosittain ja siitä raportoidaan hyvinvointiraportoinnin yhteydessä. Turvallisuussuunnitelma päivitetään seuraavan valtuustokauden alussa ja jatkossa se tehdään 4 vuodeksi.

Koska turvallisuutta tehdään paljolti seudullisien toimijoiden kautta, on Riihimäen seudulla päätetty tehdä Hausjärven, Lopen ja Riihimäen yhteinen turvallisuussuunnitelma vuoden 2024 aikana. Tulevaisuus näyttää, miten yhdistetään seudulliset ja paikalliset suunnitelmat siten, että tavoitteet turvallisuuden edistämisestä tavoitetaan.

Kirjoittajat:

Erityisasiantuntija
Markus Alanko
oikeusministeriö

Strategiapäällikkö
Ari Evwaraye
sisäministeriö

Tekninen johtaja
Jouni Mattsson
Hausjärven kunta

Linkkejä:

Turvallisuussuunnittelun työkalu on veloituksetta vapaasti käytettävissä, mutta vaatii rekisteröitymisen Tuovi –portaaliin https://sisainenturvallisuus.fi/etusivu

Tuovi-portaalin Turvallisuussuunnittelu -sivusto: Turvallisuussuunnittelu - TUOVI (sisainenturvallisuus.fi)

Kuntien turvallisuus ja varautuminen (Suomen Kuntaliitto): Kuntien turvallisuus ja varautuminen | Kuntaliitto.fi

Työkaluja turvallisuussuunnittelun tueksi: Paikallinen työ - Rikoksentorjunta.fi

 

Academys Accidents Criminality Elderly Municipalities Organizations Police Rescue services / Civil protection Safety and security planning Traffic Youth