Hoppa till innehåll

Åtgärdskort

I säkerhetsplaneringen ingår en stor variation av säkerhetsteman. Syftet med åtgärdskorten i de nationella riktlinjerna för säkerhetsplaneringen är att visa på helheter och verksamhetsmodeller som man i statsrådets olika program, riktlinjer och underställda förvaltning förbundit sig vid på det nationella planet, som behöver genomföras lokalt eller regionalt och som till sin kvantitet eller kvalitet utgör viktiga frågor i nästan hela landet. Åtgärdskorten eller deras teman utgör således ingen uttömmande lista över säkerhetsplanernas innehåll.

Säkerhetstemana och deras betydelse varierar mellan regionerna. Kommunerna och regionerna är olika och deras säkerhetsläge, utmaningar och utvecklingsbehov varierar. Det är viktigt att varje säkerhetsplan fastställer målen för och tyngdpunkterna i arbetet för att förbättra säkerheten med hänsyn till säkerhetsläget, framtidsutsikterna och utgångsnivån i området.

Den lokala säkerhetsplanen kan till exempel ta upp följande teman:

 • förebyggande och bekämpning av brottslighet
 • förebyggande av olycksfall och olyckor
 • säkerhet i boendet
 • säkerhet för barn och unga
 • säkerhet vid läroanstalter
 • trafiksäkerhet
 • förebyggande av marginalisering
 • förebyggande av våldsam extremism
 • säkerhet i företagsverksamheten
 • bysäkerhet
 • stärkande av gemenskap och delaktighet
 • invånarnas egna säkerhetsfrämjande åtgärder