Hoppa till innehåll

Användarvillkor för portalen för den inre säkerheten TUOVI

 

1. Allmänt

TUOVI-portalen (nedan tjänsten) är en avgiftsfri digital samarbetsplattform för aktörer inom den inre säkerheten. 

Tjänsten har genomförts av inrikesministeriet, Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori och Ambientia Oy. Portalen administreras av inrikesministeriet (nedan tjänsteproducent).

Användningen av tjänstens sidor för inloggade användare kräver registrering. När du registrerar dig som användare av tjänsten bekräftar du att du har läst dessa användarvillkor och förbinder dig att följa dem när du använder tjänsten.

2. Användning av tjänsten

Användningen av portalens sidor för inloggade användare förutsätter godkännande av användarvillkoren och registerbeskrivningen. Godkännandet sker i samband med registreringen till tjänsten. Användarvillkoren och registerbeskrivningen finns i tjänsten under fliken Information om TUOVI.
 
Innehållet på tjänstens offentliga sida får användas för icke-kommersiella ändamål utan separat tillstånd, men användaren ska ange innehållsproducenten eller rättsinnehavaren (se Användarens rättigheter och ansvar). Webbtjänstens bildmaterial och annat skyddat material utgör ett undantag till detta. Skyddat material kan vara till exempel mönsterskyddat, varumärkesskyddat eller patenterat material. Bildmaterial eller skyddat material i webbtjänsten får inte sparas, spridas eller kopieras utan separat tillstånd.

Rätten att använda material som lagts upp på tjänstens samarbetsytor tillkommer dem som svarar för samarbetsytorna och/eller de användare som lagt upp materialet på samarbetsytan. Om användning av material som lagts upp på tjänstens samarbetsytor utanför portalen ska avtalas med den som svarar för samarbetsytan. Inrikesministeriet ansvarar inte för användnings- och upphovsrättsförseelser som gäller materialet på samarbetsytorna.

I tjänsten får inte läggas upp material som strider mot lag eller god sed. Sådant material är bland annat material som innehåller uttryck, artiklar eller presentationer som är rasistiska eller som kränker människovärdet eller integritetsskyddet. Den som svarar för samarbetsytan ansvarar för innehållet i materialet på samarbetsytan. Portalens administratör förbehåller sig rätten att avlägsna olagligt material och material som strider mot god sed.

Tjänsten innehåller länkar och förbindelser till tredje parters webbplatser. På dessa webbplatser tillämpas webbplatsernas egna användarvillkor, och inrikesministeriet ansvarar inte för detta innehåll.


 3. Användarens rättigheter och ansvar

Användaren är skyldig att vid registreringen lämna riktiga och sanningsenliga registreringsuppgifter. Användarens kontaktinformation lämnas inte ut till utomstående. Tjänsten följer bestämmelserna i personuppgiftslagen vid behandlingen och registreringen av personuppgifter. 

Uppgifterna om den som registrerat sig i tjänsten syns inte på portalens offentliga sida. När registrerade användare loggar in sig i tjänsten ser de de andra registrerade användarnas namn, organisation, titel och e-postadress. Användaren får själv välja om namnen på de samarbetsytor som användaren hör till syns i profilen. Om namnen på samarbetsytorna inte visas, syns endast antalet samarbetsytor som användaren hör till i profilen.

Användarna ansvarar för den användning av tjänsten som sker med deras användarnamn och lösenord. Användaren ansvarar för sekretessen för lösenordet. Användaren kan själv permanent radera sin profil ur tjänsten och användaren har också rätt att be tjänstens administratör att radera användarkontot. Då ska begäran om radering sändas från samma e-postadress som är användarnamnet för den profil som ska raderas. Alternativt ska avsändaren annars visa att hen är profilens ägare. 

Den som svarar för samarbetsytan (ägaren) har rätt att bjuda in andra registrerade samt oregistrerade användare till sin samarbetsyta. Den som svarar för samarbetsytan ansvarar för att den profil som godkänts till samarbetsytan hör till den person som man vill lägga till på samarbetsytan. Den som svarar för samarbetsytan har rätt att fastställa reglerna för samarbetsytan. Den som svarar för samarbetsytan kan utse flera administratörer för sin samarbetsyta. Den som svarar för samarbetsytan har rätt att administrera samarbetsytan genom att godkänna medlemmar, avlägsna medlemmar eller genom att radera eller arkivera hela samarbetsytan. Den som svarar för samarbetsytan kan skicka ett e-postmeddelande från samarbetsytan till alla medlemmar, byta profilbilden och beskrivningstexten. Den som svarar för samarbetsytan kan också direkt från samarbetsytan skicka inbjudningar att ansluta sig till samarbetsytan. 

Medlemmarna i samarbetsytan ansvarar för innehållet och presentationsformen för det material som de lägger till i tjänsten. Medlemmarna i samarbetsytan ansvarar för att de har alla nödvändiga upphovsrättigheter och andra rättigheter eller samtycken av rättsinnehavare när det gäller det material som de lägger till på samarbetsytan (till exempel bilder, ljudupptagningar, videor).
 
De som har registrerat sig i tjänsten kan föreslå för administratörerna att material eller evenemang ska publiceras på portalens offentliga sida. De som föreslår publicering ansvarar för att de har nödvändiga upphovsrättigheter och annan rätt att använda eller samtycken av rättsinnehavaren när det gäller det material som ska publiceras i webbtjänsten. När det gäller minderåriga ska samtycke av vårdnadshavaren uppvisas vid behov.  

Om en användare i samarbetsytans innehåll upptäcker rasistiska uttryck, artiklar eller presentationer som kränker människovärdet eller integritetsskyddet, ska hen göra en anmälan om innehållet i första hand till den som svarar för samarbetsytan. Om den som svarar för samarbetsytan inte raderar/ändrar detta innehåll, är det möjligt att göra en anmälan om innehållet till tjänstens administratör.  

4. Tjänsteproducentens rättigheter och ansvar

Tjänsteproducenten har rätt att radera sådant innehåll i tjänsten som strider mot användarvillkoren. Det gäller till exempel rasistiskt material och material som kränker människovärdet eller integritetsskyddet. Det gäller också innehåll som har som mål att göra reklam för eller marknadsföra en vara eller en tjänst som tillhandahålls mot vederlag eller utan vederlag (se Användarens rättigheter och ansvar). Om en medlem av en samarbetsyta gör en anmälan om osakligt innehåll på en samarbetsyta, är tjänsteproducenten skyldig att ingripa.
 
Tjänsteproducenten kan för viss tid eller permanent förbjuda en användare som upprepade gånger bryter mot användarvillkoren att använda webbtjänsten. Innan ett förbud att använda tjänsten meddelas, ges användaren via tjänsten två varningar av vilka det framgår att en upprepning av förseelsen leder till att rätten att använda tjänsten dras in. Om användaren fortfarande bryter mot användarvillkoren, träder förbudet i kraft. Om en användare ytterst allvarligt bryter mot användarvillkoren har tjänsteproducenten rätt att  utan varning förbjuda användaren att använda webbtjänsten.

Tjänsteproducenten ansvarar för tjänstens innehåll och dess riktighet endast i fråga om det innehåll som den själv producerat. Tjänsteproducenten ansvarar inte för direkta eller indirekta skador som förorsakas av användningen eller tolkningen av den information som finns i tjänsten. Tjänsteproducenten ansvarar inte för att användarnas profiler är genuina. 

Tjänsteproducenten ansvarar inte för direkta eller indirekta skador som förorsakas användaren eller en tredje part av eventuella fel eller brister i tjänsten. Tjänsteproducenten ansvarar inte heller för innehållet, materialet eller tjänsterna på sidor som producerats av tredje parter och till vilka det finns en länk från webbtjänsten.

Tjänsteproducenten ansvarar inte för eventuella avbrott i tjänsten till exempel till följd av att tekniska fel åtgärdas. Tjänsteproducenten ansvarar inte heller för eventuella avbrott i datakommunikationsförbindelserna eller på Internet.  Tjänsteproducenten ansvarar inte för någon skada som kan bero på webbtjänstens funktion eller på att webbtjänsten inte är tillgänglig.

Tjänsteproducenten kan samla in uppgifter om hur och när webbtjänsten används. Den kan till exempel samla in information om via vilken webbplats användaren kommit till webbtjänsten eller vilken webbläsare användaren använt. Den insamlade informationen är anonym och den kopplas inte samman med enskilda användare. Den insamlade informationen används för analys och utveckling av webbtjänsten. 

5. Behandling av personuppgifter

Registreringsuppgifter om användarna av portalen för den inre säkerheten behövs för att skapa användarprofilerna på portalens sidor för inloggade användare och för att sköta kundrelationer som gäller portalen. Användarnas kontaktinformation lämnas inte ut till utomstående. Tjänsten följer bestämmelserna i dataskyddsförordningen och dataskyddslagen när personuppgifter behandlas och registreras. 

Tjänsteproducenten kan samla in information om hur och när webbtjänsten används, till exempel från vilken webbplats användaren förflyttat sig till webbtjänsten eller vilken webbläsare användaren använt. Den insamlade informationen är anonym och den kopplas inte samman med enskilda användare. Syftet med insamlingen av information är att analysera användningen av webbtjänsten och vidareutveckla tjänsten så att den bättre betjänar användarna.

Tjänsteproducenten kan sända enkäter som gäller utveckling av tjänsten till registrerade användare. Användaren kan förbjuda sändningen av enkäter genom att i sin profil välja ”Jag vill inte ha förfrågningar relaterade till utvecklingen av portalen” eller genom att på frågan i slutet av en enkät svara ”I framtiden vill jag inte delta i utvecklingen av TUOVI genom att svara på enkäter”.

6. Ändring av tjänstens funktioner

Tjänsteproducenten har rätt att ändra tjänstens innehåll och funktioner och dessa användarvillkor för att utveckla tjänsten eller av någon annan nödvändig orsak. Tjänsteproducenten har rätt att lägga till, ändra eller radera delar av webbtjänsten eller att avsluta tjänsten delvis eller i sin helhet. När det rimligen är möjligt försöker tjänsteproducenten i förväg via tjänsten eller på något annat lämpligt sätt informera om sådana ändringar och avbrott i tjänsten som är väsentliga för användarna. Tjänsteproducenten har rätt att överföra hela administreringen av tjänsten, inklusive innehållet och användaruppgifterna, till en annan aktör.
Tjänsteproducenten meddelar om ändringarna i användarvillkoren på sidan Min TUOVI för registrerade användare. De nyaste användarvillkoren finns på sidan Information om TUOVI.

7. Tillämplig lag och tvistlösning

I detta avtal om användarvillkor iakttas finsk lag. Meningsskiljaktigheter ska i första hand lösas genom förhandlingar. Om enighet inte nås genom förhandlingar, avgörs tvister vid Helsingfors tingsrätt i enlighet med finsk lagstiftning.

8. Kontaktuppgifter

Inrikesministeriet 
Kyrkogatan 12, Helsingfors
Tfn 0295 480 171 (växel)
E-post: [email protected]