Hoppa till innehåll

Säkerheten i offentliga rum

Människor tillbringar allt mer tid i offentliga eller halvoffentliga rum. Sådana är till exempel köpcenter och, under den varma årstiden, öppna platser såsom parker, torg och stadskärnor. Den bebyggda miljöns och byggnadernas egenskaper påverkar till exempel antalet olycksfall, olyckor och brott samt känslan av otrygghet. De allvarligaste säkerhetsriskerna i fråga om offentliga rum gäller våld och rädsla för våld. Våldsdåd och störande beteende tenderar att koncentreras till små områden, vissa punkter, i stadsrummet. När omgivningen känns trygg ökar människornas förtroende för varandra och de sporras till att använda det offentliga rummet, vilket ytterligare förbättrar säkerheten.

Människor som går på ett torg i staden.

Vision

Människorna kan röra sig i allmänna och offentliga rum utan rädsla för brott, störande av ordningen och olyckor.

Mål och åtgärder

1. Platser där det ofta förekommer olika störningar i den allmänna ordningen eller säkerheten, eller olyckor, identifieras och görs tryggare

  • kommunen utarbetar regelbundet en hot spots-analys i samarbete med polisen och räddningsväsendet och ingriper i de problem som identifierats i hot spots-analysen med stadsplaneringens och den situationella preventionens medel
     

  • Hot spots-analysen kompletteras genom att höra invånarna i de olika områdena på lämpligt sätt (invånarforum, säkerhetsenkät, intervjuer osv.)

2. De platser som är kritiska med tanke på den allmänna säkerheten har identifierats och fått specifika räddnings- och säkerhetsplaner

  • kommunen kartlägger platserna och gör upp säkerhetsplanerna för dem i samarbete med de för varje plats centrala aktörerna (polisen, räddningsväsendet, akutvården, köpcentren osv.)

Indikatorer

  • Utvecklingen av trygghetskänslan följs upp med hjälp av enkäter på hot spots-platserna

Närmare information: