Hoppa till innehåll

Förbättra de äldres boendesäkerhet

Finland är det snabbast åldrande landet i Europa. Enligt prognoserna kommer andelen personer som fyllt 65 år att ha stigit till 29 procent av hela befolkningen år 2060. Skiftningen i befolkningsstrukturen ställer nya krav på de äldres säkerhet, eftersom följderna av olyckor, olycksfall och brott ofta är betydligt allvarligare för dem än för den yngre befolkningen. Dessutom ökar risken för fall och olycksfall i och med att funktionsförmågan försvagas i de senare skedena av åldrandet. Äldre människor vill ofta bo kvar i sina hem så länge som möjligt, och även samhället lyfter fram hemvården som det primära alternativet framom anstaltsvården. De flesta olycksfallen bland äldre inträffar i hemmet. Fallolyckor är den största säkerhetsrisken i den äldre befolkningsgruppen, den vanligaste orsaken till akutvårdsuppdrag (cirka 15 % av alla uppdrag) och den tredje största faktorn som minskar befolkningens friska levnadsår i Finland.

vanhuksia istumassa kodissaan

Vision

De äldre kan bo tryggt hemma så länge som möjligt.


Antalet lårbensbrott och huvudskador som orsakas av fall börjar minska trots att andelen äldre ökar i befolkningen.

Mål och åtgärder

1. Kommunen och landskapet har fungerande samarbetsmekanismer för att identifiera och minska säkerhetsriskerna i de äldres boende (t.ex. Södra Karelens Kotona asumisen turvallisuus KAT 1, 2 och 3 samt Birkalands IKAT och EVAC)

  • social-, hälso- och räddningssektorerna samt polisen använder det förfarande för anmälan av brandrisk (RL 42 §) som utvecklats av räddningsverkens partnernätverk 2018.
  • social- och hälsosektorn kontrollerar regelbundet säkerheten i hemmen under hembesök med hjälp av en checklista. Utifrån kontrollerna vidtas nödvändiga åtgärder för att förbättra de äldres boendesäkerhet.

2. Teknik för äldre, säkerhetsteknik och hjälpmedel utnyttjas i bred omfattning för att främja boendesäkerheten

  • social- och hälsovårdssektorn sprider kunskap om teknik för äldre, säkerhetsteknik och hjälpmedel bland de äldre och deras anhöriga till exempel med hjälp av Konstikoppa vid Ikäteknologiakeskus (Teknikcentralen för äldre) eller Centralförbundets för de gamlas väl vardagsteknikportfölj

3. Äldre som löper stor risk för fallolyckor identifieras och för dem utarbetas individuella förebyggande åtgärder i enlighet med verksamhetsmodeller (Ikinä, Kaatumisseula) som visat sig vara effektiva

  • social- och hälsovårdssektorn ansvarar för identifieringen av dem som riskerar fallolyckor och individuella förebyggande planer (till exempel i samband med hembesök), genomförs i samarbete med myndigheter och organisationer

  • kommunen identifierar som en del av säkerhetsplanen eller på annat sätt de offentliga platser i sitt område där det ofta inträffar fallolyckor eller där risken för sådana är stor och vidtar behövliga åtgärder i samarbete med andra aktörer

Indikatorer

  1. Antal riskanmälningar till räddningsmyndigheterna per 100 000 invånare
  2. Antal branddöda som fyllt 65 år (Pronto)
  3. Vårdperioder bland 65 år fyllda till följd av fallolyckor/10 000 i motsvarande ålder (SOTKAnet)
  4. Lårbensbrott bland 65 år fyllda, % av befolkningen i motsvarande ålder (SOTKAnet)
  5. Vidtagna individuella förebyggande åtgärder i relation till antalet invånare i området som löper stor risk för fallolyckor (kommunstatistik)

Närmare information:

Ikääntyneiden asumisen verkkosivusto