Hoppa till innehåll

Minska våldet i nära relationer

Med våld i nära relationer avses våld som utövas av en nuvarande eller tidigare partner, familjemedlem eller någon annan närstående person. Endast en liten del av våldet i nära relationer rapporteras till polisen. Offren för våld i nära relationer är en särskilt sårbar offergrupp eftersom tröskeln för att söka hjälp är hög, risken för våld ofta är ständigt närvarande och våldet i nära relationer ofta blir råare med tiden. En lika stor andel män och kvinnor har blivit offer för våld i nära relationer (cirka 20 %), men i de fall som kommit till polisens kännedom är 69 procent kvinnor. Antalet dödsfall till följd av våld har minskat under de senaste åren, men kvinnor dödas av sin partner tre gånger oftare än män. Bland äldre är den största våldsrisken övergrepp i en nära relation. Det kan också ta sig uttryck i försummad omsorg eller utpressning med ekonomiska motiv. Om det förekommer våld i parförhållandet i en familj löper också familjens barn stor risk för misshandel. Vart fjärde offer för familjevåld är ett barn. Långvariga följder av våld är bland annat psykisk ohälsa, självdestruktivt beteende och missbruk av alkohol och droger. En stor del av dem som använder sig av våld som vuxna har vuxit upp i en våldsam miljö.

en kvinna i rädsla med ansiktet begravt i händerna

Vision

Färre vuxna än tidigare möter våld i en nära relation och färre barn än tidigare utsätts för familjevåld. Stödbehövande personer identifieras i ett tidigt skede och våldsspiralen bryts med hjälp av rätt stöd och rätta tjänster i rätt tid.

Mål och åtgärder

1. För alla vuxna som utsatts för våld i nära relationer uppgörs med deras samtycke en våldsriskbedömning enligt modellen MARAK och en skyddsplan när situationen kräver det. Offren garanteras brottsoffertjänster genom aktiv hänvisning (förmedling av kontaktuppgifter).

  • socialväsendet, hälso- och sjukvården och polisen hänvisar offren för våld i nära relationer till brottsoffertjänsterna. De tar dessutom tillsammans med brottsoffertjänsterna och med offrets samtycke initiativ till en våldsriskbedömning när de möter en person som utsatts för våld i nära relationer
  • socialväsendet ansvarar för samordningen av verksamheten och ordnandet av det samarbete som krävs för genomförandet av säkerhetsplanerna.

2. För dem som utövar våld i nära relationer finns behandlingsprogram dit de aktivt hänvisas.

  • i området erbjuder olika organisationer behandlingsprogram som alla våldsutövare frivilligt kan gå med i. Ordnandet av programmen avtalas med socialväsendet.
  • socialväsendet, hälso- och sjukvården och polisen hänvisar utövarna av våld i nära relationer till tjänster som är avsedda för dem.

Indikatorer

  1. Fysiskt våld i nära relationer mot barn under det senaste året (polisens statistik)
  2. Fysiskt våld i nära relationer mot vuxna under det senaste året (polisens statistik)
  3. Antal offer som hänvisats till brottsoffertjänster i relation till det totala antalet fall av våld i nära relationer (brottsoffertjänsterna, polisens statistik)
  4. Antal kunder som hänvisats till brottsoffertjänster i relation till det totala antalet fall av våld i nära relationer

Närmare information:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Tilastokeskus: perhe- ja lähisuhdeväkivalta