Hoppa till innehåll
Finsk flagga i aktern på båten, Helsingfors i bakgrunden.

Inre säkerhet

Inre säkerhet

Inre säkerhet innebär att människor kan åtnjuta sina rättigheter och friheter utan rädsla eller otrygghet som beror på brottslighet, störningar, olyckor eller därmed jämförbara nationella och internationella fenomen.  Med andra ord skapas inre säkerhet genom att brottslighet, störningar och olyckor medför så lite olägenhet som möjligt för människorna. Lika viktigt som det är att det finns så lite brottslighet, störningar och olyckor som möjligt är det att de inte orsakar sådan rädsla som hindrar oss att åtnjuta våra friheter, till exempel rörelsefrihet, yttrandefrihet eller religions- och samvetsfrihet.

Finlands inre säkerhetspolitik bygger i första hand på förebyggande arbete. Målet är att så många olyckor, brott och andra störningar som möjligt förhindras innan de inträffar. De underliggande orsakerna till säkerhetsproblem motarbetas på ett effektivt sätt, särskilt genom andra insatser än säkerhetsmyndigheternas insatser. Säkerhetsmyndigheterna har en avgörande roll när det gäller att garantera den inre säkerheten vid olyckor, störningar och brott. Läs mer om Finlands inre säkerhetspolitik i  redogörelsen för den inre säkerheten.

Det finns olika dimensioner i läget för den inre säkerheten. Säkerheten i vardagen avspeglar vilka upprepade eller sedvanliga brott, störningar, olycksfall och olyckor som sker, hur ofta och för vem. Dessutom utgör trygghetskänslan, stabiliteten och samhällsfreden en viktig del av säkerheten i vardagen. Tillgången till service avspeglar vilken service människorna får när ett säkerhetstillbud inträffar. Allvarliga och omfattande störningar och beredskap för dem avspeglar sannolikheten och skadligheten av olika eventuella omfattande hot, till exempel storolyckor, våldsdåd i stor skala och extrema väderfenomen. Genom beredskap kan man minska på skador som dessa hot orsakar och påskynda återhämtningen från dem. 

Den inre säkerheten består av flera faktorer i samhället och därför skapas den tillsammans. Till exempel TUOVI har för avsikt att främja information och samarbete som gäller den inre säkerheten och på detta sätt förbättra säkerheten för Finland och människorna i Finland. På nationell nivå bedrivs samarbete bland annat inom ramen för den nationella samarbetsmodellen för den inre säkerheten. På lokal och regional nivå förebyggs säkerhetsproblemen genom säkerhetsplanering.