Hoppa till innehåll

Finland är världens tryggaste land

Enligt statistiken är Finland världens tryggaste land. Finland placerar sig utmärkt i internationella jämförelser av brottslighet, olyckor och störningar samt förtroendet för myndigheterna och rättssystemet. I de mest prestigefyllda studierna ligger Finland bland de fem bästa länderna och har den bästa placeringen av de nordiska länderna.

Med inre säkerhet avses att varje samhällsmedlem kan åtnjuta sina rättigheter och friheter utan rädsla för brottslighet, olyckor, störningar eller andra orosmoment. Flest dödsfall årligen orsakas av olyckor i hemmet och på fritiden, men de har en relativt liten inverkan på människors trygghetskänsla. Däremot är människor rädda för slumpmässigt allvarligt våld, trots att för de flesta är sannolikheten för att råka ut för våld liten.

Den samlade säkerhetsbilden är alltid varierande, och det är inte möjligt att göra direkta jämförelser mellan olika säkerhetsproblem. Säkerheten fluktuerar hela tiden, beroende på vilka hot och problem som är aktuella och hur vi betonar dem. I statistiken har säkerheten i Finland blivit mycket bättre med tiden. Till exempel på 1980-talet var sannolikheten för att råka ut för brott mot liv mer än dubbelt så hög som i dag. Antalet dödsfall i vägtrafiken har nästan halverats under de senaste tio åren. Likaså har antalet bränder och döda i bränder minskat klart under 2010-talet.

Under rubriken Läget för den inre säkerheten granskas centrala fenomen för den inre säkerheten ur ett befolkningsperspektiv. Den grundläggande problematiken för den samlade prognostiseringen av inre säkerhet kretsar kring frågan om nuläget för säkerheten och förändringarna i det. Vad är läget för den inre säkerheten i Finland, hur kommer det att utvecklas och varför?

Denna kontinuerligt uppdaterade rapport utgör ett underlag för bevakningen av den inre säkerheten. Syftet har varit att i rapporten ge koncis, logisk och lättfattlig insyn i den inre säkerheten på strateginivå. Rapporten är disponerad enligt följande fyra delområden: 1) trygghetskänsla och tillgång till hjälp, 2) brottslighet, 3) olycksfall och olyckor, och 4) samhällsfred och stabilitet.

Finlands placering i trygghets- och säkerhetsstatistik

Världens tryggaste land  (WEF)

Finland på 1:a plats i världen  (2017, 2018, 2019)

Världens stabilaste land  (FSI)

Finland på 1:a plats i världen (2017, 2018, 2019,
2020,2021)

Förtroende för polisen och rättssystemet  (Eurostat)

Finland på 1:a plats i Europa  (2018, 2019)
Förtroende för polisen  (2.)
och rättssystemet   (3.) 2020

Inre säkerhet och polisarbete  (WISP)

Finland på 2:a plats i världen  (2016)

Världens minst korrumperade land (CPI)

Finland på 3:e plats i världen  (2016, 2017, 2018, 2019,2020)
Finland är 1:a i världen  2021

Världens mest rättssäkra land för medborgarna  (World Justice Project Rule of Law Index)

Finland på 3:e plats i världen   (2018, 2019, 2020, 2021)

 

World Economic Forum, The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017, World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2018, The Travel and Tourism Competitiveness Report 2019, Fragile States Index Annual Report 2017, Fragile States Index Annual Report 2018, Fragile States Index 2019, Eurostat, Average rating of trust by domain, sex, age and educational attainment level, World Internal Security and Police Index 2016, Transparency International Corruption Perceptions Index 2018, Transparency International, Corruption Perceptions Index 2017, Transparency International, Corruption Perceptions Index 2016, World Justice Project Rule of Law Index 2019, World Justice Project Rule of Law Index 2017 – 2018

Framtidsbild för inre säkerhet 2025


Möjliga utvecklingstrender för inre säkerhet före 2025

Befolkningsgruppers trygghet

•    Snabbare och öppnare informationsförmedling
•    Sociala mediers betydande roll
•    Ojämnt fördelad otrygghetskänsla
•    Mer trygghetsproblematik i anslutning till åldrande
•    Färre olycksfallsdöda
•    Mer negativa attityder gentemot invandrare

Individuell trygghet

•    Den totala brottsligheten minskar men polariseras
•    Våldet totalt minskar
•    Alkohol är fortfarande den främsta bakomliggande faktorn till våld
•    Cyberbrottens andel ökar
•    Terrorhotet ökar
•    Gruppsammanhållningen minskar

  Samhällsutveckling med kopplingar till den inre säkerheten

•    Digitaliseringen framskrider med relativt måttliga steg
•    Förtroendet för myndigheterna minskar
•    EU:s enhetlighet som säkerhetssammanslutning knakar i fogarna
•    Invandringen ökar