Hyppää sisältöön

Kyselystä konkretiaa TUOVIn kehittämiseen

Kysyimme toukokuun lopussa TUOVI-portaalin lukijoilta muun muassa sitä, mitkä nykyiset sisällöt TUOVIssa kiinnostavat ja minkälaista uutta sisältöä voisimme jatkossa portaaliin tuottaa. Vastauksia tuli lähes 60.

Mainos TUOVIn kyselystä.

 

Sähköinen kysely julkaistiin toukokuun lopulla TUOVI-portaalissa uutisena ja kirjautuneille jäsenille ilmoituksena. Lisäksi kyselyä mainostettiin Twitterissä ja Facebookissa ja sisäministeriön intranetissä. Vastausaikaa oli viikko.  

Selvitimme kyselyssä vastaajan taustojen lisäksi TUOVIn lukutottumuksia, TuoviCastin tunnettuutta, itselle tärkeimpiä ja mieleenpainuvimpia TUOVIn sisältöjä sekä toiveita sisällön kehittämisen suhteen. Lopuksi vastaajat saivat antaa TUOVIn julkiselle sisällölle yleisarvosanan.

 

Vastaajista

Vastauksia saatiin 58. Vastaajien tiedoista selviää, että yli 80 % heistä on yli 40-vuotiaita ja työskentelee joko valtiolla (37 %), kolmannella sektorilla (27 %) tai kunnalla (16%). Vähiten vastaajia oli tutkimus- ja oppilaitoksista (6 %) sekä aluehallinnosta (2 %). Noin viidennes vastaajista ei ollut joko lukenut tai tuntenut TUOVIa entuudestaan. Tämä seikka vaikuttaa jonkun verran sisällön arvioimisen tuloksiin –kuten myös TUOVIn kehittämistoiveisiin. 

 

Tunnettuudesta

Tunnettuuden suhteen TUOVIssa on vielä kehitettävää. TUOVIn julkisen puolen sisältöjä (uutisia ja artikkeleita) lukee viikoittain 10 % vastaajista, 73 % kuukausittain tai sitä harvemmin ja 17 % ei lue TUOVIa lainkaan. Myöskään lähes puolet (43 %) vastaajista ei ollut koskaan kuullut TuoviCastista. 

 

Arvio nykyisestä sisällöstä ja sivustosta

TUOVI-portaalin julkinen sisältö koostuu nykyisin etusivu, materiaalit, strategia, sisäisen turvallisuuden tila, turvallisuussuunnittelu, innovointi ja ajankohtaista osioista. Yli puolet (54 %) nimesi mieluisimmaksi tai tärkeimmäksi sisällöksi Sisäisen tulevaisuuden tila -osion sekä lähes 40 % materiaalit-osion. Ajankohtaista-osion ja etusivun sisällön tärkeimmäksi valitsi 20-25 % vastaajista. Neljäsosalla vastaajista ei ollut sisältösuosikkia. Vastaajien äänet korreloivat hyvin sivuston tilastojen kanssa, joiden mukaan keskiverto kävijämäärät jakautuvan samalla tavalla osioiden kesken. 

Tilastografiikka siitä, mitkä sisällöt kiinnostavat lukijoita eniten.

Kysyttäessä sisältöjä, jotka ovat jääneet vastaajalle parhaiten mieleen, noin 60 % muisti parhaiten valtakunnalliseen turvallisuuseminaariin tai Sisäisen turvallisuuden tilaan liittyvän aineiston. Turvallisuuteen liittyvän uutinen oli jäänyt noin neljänneksen mieleen. 

Vastaajat saivat valita sisällöille yleisarvosanan seuraavista vaihtoehdoista: paljon parannettavaa (1 p.), jonkin verran parannettavaa (2 p.), neutraali - ei hyvä eikä huono (3 p.), olen tyytyväinen (4 p.), olen erittäin tyytyväinen (5 p.) + en osaa sanoa 0 p. 

Vajaa kolmannes (31 %) oli tyytyväinen nykyiseen sisältöön, neljäsosa (26 %) piti sisältöä neutraalina, neljäsosan (26 %) mielestä sisällössä on joko paljon tai jonkin verran parannettavaa ja vajaa viidennes (17 %) ei osannut antaa sisällöille arvosanaa. En osaa sanoa -vastausten määrä korreloi sen kanssa, että noin viidennes vastaajista ei lue tai tuntenut TUOVIa entuudestaan. Kun annetut arvosanat lasketaan yhteen, keskiarvoksi tulee 2,9 pistettä (asteikko 0 – 5 pistettä). 
Keskiarvosta voidaan tehdä johtopäätös, että TUOVIn sisältö ei ole lukijoiden mielestä hyvää eikä huonoa – kehittämisen varaa siis on. Tulosta voidaan kuitenkin pitää hyvänä lähtökohtana ja mittarina tulevalle sisällön kehittämiselle.

 

Toiveita sisällön kehittämiseen

Vastaajista reilut 70 % kaipaa turvallisuuteen liittyvää tutkimustietoa ja tilastoja. Lähes puolet haluaisi turvallisuussuunnitteluun liittyviä ohjeistuksia ja uutisia turvallisuusinnovaatioihin ja -keksintöihin liittyvistä asioista. Turvallisuuteen liittyviä tapahtumia kaipaa reilut kolmannes vastaajista. Viidesosa vastaajista ei osannut sanoa, mitä toivoisivat.

Saimme vastaajilta myös kommentteja sivuston käytettävyydestä ja ulkonäöstä. Kirjautumiseen liittyvistä haasteista mainitsi muutama vastaaja, sivuston ulkonäköä kommentoitiin ”keskeneräisen oloisiksi” sekä koettiin, että sivustoa on hankala käyttää ja tietoa hankala löytää, joten sivusto ei ole houkutteleva. Saimme palautetta myös sivuston tunnettuudesta ja näkyvyydestä. Todettiin, että viestintään olisi syytä panostaa enemmän, jotta TUOVIn hyvät materiaalit tavoittaisivat enemmän lukijoita.


Kyselyn tuloksista konkretiaa

Käyttäjäkyselyn tulokset eivät ole jääneet pölyttymään laatikkoon. Olemme järjestäneet TUOVI-tiimin kanssa tiimipalavereja ja -työpajoja, joissa olemme käyneet läpi kyselyn tuloksia sekä luonnostelleet toiveisiin pohjautuvia uudistuksia julkisen puolen rakenteeseen ja sisältöihin. Uudistustyö on nyt siinä vaiheessa, että ensimmäiset näkyvät muutokset tulevat TUOVIn lukijoiden nähtäville jo kesän aikana. Isompi rakenteellinen uudistus – jossa noudatamme sisältöjen suosituimmuusjärjestystä – tullee valmiiksi loppukesästä tai alku syksystä. 

Kehityslistalla on myös TUOVIn yhteisöllisyyttä tukevien ominaisuuksien vahvistaminen. Kehitämme parhaillaan muun muassa tapahtumat-toiminnallisuutta, joka tulee näkymään niin kirjautuneiden kuin kirjautumattomienkin puolella. Jatkossa portaalissa voi julkaista omia tapahtumia ja saada niille näkyvyyttä. Lisää uudistuksia on suunnitteilla ja lisätietoa niistä kerrotaan syksyn aikana.

 

Eikä tässä vielä kaikki 

Reilu kolmannes vastaajista osallistui kyselyn arvontaan. Uunituoreen TUOVI-heijastinkassin arvonta suoritettiin viime viikolla virallisen virkamieskissa Vinkun valvonnassa, ja arpaonni osui tällä kertaa Helsinkiin. Voittajaan on otettu henkilökohtaisesti yhteyttä.

 

Kiitos kuuluu teille

Kehitämme TUOVIa yhdessä lukijoidemme kanssa. TUOVI-tiimi tulee jatkossakin kysymään teidän mielipidettänne ja tarjoaa tulevaisuudessa myös mahdollisuuden osallistua kehittäjäyhteisöön, jossa pääsee myös mukaan ideoimiseen, testaamiseen ja alkuvaiheen suunnittelemiseen.
Kiitos kaikille kyselyyn osallistuneille ja aikaansa sisällön kehittämiseen antaneille.

TUOVI-tiimi kumartaa ja toivottaa teille kaikille hyvää kesän jatkoa!