Hyppää sisältöön
Suomen lippu veneen perämisessä, Helsinki taustalla.

Sisäinen turvallisuus

Sisäinen turvallisuus

Sisäinen turvallisuus on sitä, että ihmiset voivat nauttia oikeuksistaan ja vapauksistaan ilman rikollisuudesta, häiriöistä, onnettomuuksista ja niihin rinnastettavista kansallisista ja kansainvälisistä ilmiöistä johtuvaa pelkoa tai turvattomuutta.  Tämä tarkoittaa sitä, että sisäinen turvallisuus muodostuu siitä, että rikollisuudesta, häiriöistä ja onnettomuuksista on mahdollisimman vähän haittaa ihmisille. Tärkeää on myös se, että kyseiset ilmiöt eivät aiheuta sellaista pelkoa tai turvattomuutta, joka estää meitä nauttimasta vapauksistamme, kuten liikkumisenvapaudesta, sananvapaudesta tai uskon- ja omantunnonvapaudesta.

Suomen sisäisen turvallisuuden politiikka perustuu ensisijaisesti ennaltaehkäisyyn. Mahdollisimman moni tapaturma, onnettomuus, rikos ja muu häiriö pyritään estämään ennalta. Turvallisuusongelmien juurisyihin vaikutetaan tehokkaasti erityisesti muilla kuin turvallisuusviranomaisten toimilla. Turvallisuusviranomaisilla on ratkaiseva merkitys sisäisen turvallisuuden takaamisessa onnettomuuksien, häiriöiden ja rikosten sattuessa. Lue lisää Suomen sisäisen turvallisuuden politiikasta sisäisen turvallisuuden selonteosta.

Sisäisen turvallisuuden tila muodostuu eri ulottuvuuksista. Arjen turvallisuus kuvaa sitä, mitä toistuvia ja tavanomaisia rikoksia, häiriöitä, tapaturmia ja onnettomuuksia tapahtuu, kuinka usein ja kenelle. Lisäksi turvallisuuden tunne, vakaus ja yhteiskuntarauha ovat tärkeä osa arjen turvallisuutta. Palvelujen saanti kuvaa sitä, millaisia palveluja ihmiset saavat, kun jotain turvallisuutta uhkaavaa tapahtuu. Vakavat ja laajat häiriöt sekä niihin varautuminen kuvaa erilaisten laajamittaisten uhkien kuten suuronnettomuuksien, laajamittaisten väkivallantekojen ja sään ääri-ilmiöiden todennäköisyyttä ja vahingollisuutta niiden tapahtuessa. Varautumisella pystytään vähentämään näiden uhkien aiheuttamaa vahinkoa ja nopeuttamaan niistä palautumista.

Parhaimmillaan sisäinen turvallisuus koostuu turvattomuuden vähentämisestä, riskien ja uhkien poistamisesta ja turvallisuuden tunteen lisäämisestä.

Lue ajankohtaisesta näkymästä sisäisen turvallisuuden tilasta täältä.

Sisäinen turvallisuus muodostuu useista tekijöistä yhteiskunnassa ja sen vuoksi se tehdäänkin yhdessä. Esimerkiksi TUOVIn tarkoituksena on edistää sisäiseen turvallisuuteen liittyvää tietoa ja yhteistyötä, ja tällä tavoin parantaa Suomen ja Suomessa olevien ihmisten turvallisuutta. Kansallisella tasolla yhteistyötä tehdään muun muassa sisäisen turvallisuuden kansallisen yhteistoimintamallin  puitteissa. Paikallisella ja alueellisella tasolla turvallisuusongelmia ennaltaehkäistään turvallisuussuunnittelun keinoin".