Hyppää sisältöön

Suomi on maailman turvallisin maa

Tilastojen valossa Suomi on maailman turvallisin maa. Suomi pärjää erinomaisesti kansainvälisissä vertailuissa, joissa mitataan rikollisuutta, onnettomuuksia ja häiriöitä sekä luottamusta viranomaisiin ja oikeusjärjestelmään. Suomi on keskeisimmissä tutkimuksissa viiden kärkimaan joukossa ja parhaiten sijoittunut Pohjoismaa.

Sisäinen turvallisuus on sitä, että jokainen yhteiskuntamme jäsen voi nauttia oikeuksistaan ja vapauksistaan ilman pelkoa rikoksista, onnettomuuksista, häiriöistä tai muista huolta aiheuttavista ilmiöistä. Kodin ja vapaa-ajan tapaturmat aiheuttavat vuosittain eniten kuolonuhreja, mutta ne vaikuttavat varsin vähän ihmisten turvallisuuden tunteeseen. Sen sijaan ihmiset pelkäävät satunnaista vakavaa väkivaltaa, vaikka sen todennäköisyys suurimmalla osalla väestöä on pieni.

Turvallisuuden kokonaiskuva on aina moninainen, eikä erilaisia turvallisuusongelmia voi suoraan verrata toisiinsa. Turvallisuus on myös jatkuvassa muutoksessa sen perusteella, mitkä uhat ja ongelmat nousevat milloinkin esille sekä miten arvotamme niitä. Tilastollisesti Suomen turvallisuus on ajan kuluessa parantunut merkittävästi. Esimerkiksi henkirikoksen uhriksi joutumisen todennäköisyys oli 1980-luvulla yli kaksinkertainen nykypäivään verrattuna. Tieliikenteessä kuolleiden määrä on laskenut lähes puoleen viimeisen kymmenen vuoden aikana. Myös tulipalojen sekä tulipaloissa kuolleiden määrä  on laskenut selvästi 2010-luvulla.

Sisäisen turvallisuuden tila – kokonaisuus tarkastelee keskeisiä sisäisen turvallisuuden ilmiöitä väestölähtöisesti. Sisäisen turvallisuuden yhteisen ennakointityön perimmäinen ongelma tiivistyy kysymykseen turvallisuuden nykytilasta ja sen muutoksesta. Mikä on sisäisen turvallisuuden tila Suomessa, mihin se kehittyy ja miksi?

Tämä päivittyvä raportti muodostaa pohjan jatkuvalle sisäisen turvallisuuden seurannalle. Työssä on pyritty esittämään tiiviisti, johdonmukaisesti ja helppotajuisesti sisäisen turvallisuuden strategisen tason näkymä. Raportti on jaettu neljään sisäisen turvallisuuden keskeiseen osa-alueeseen: 1) turvallisuuden tunne ja avun saanti, 2) rikollisuus, 3) tapaturmat ja onnettomuudet, sekä 4) yhteiskuntarauha ja vakaus.
 

Suomen sijoittuminen erilaisissa turvallisuutta kuvaavissa tilastoissa

Maailman turvallisin maa (WEF)

Suomi 1. maailmassa (2017, 2018, 2019)

Maailman vakain valtio (FSI)

Suomi 1. maailmassa (2017, 2018, 2019,
2020,2021)

Luottamus poliisiin ja oikeusjärjestelmään (Eurostat)

Suomi 1. Euroopassa (2018, 2019)
Luottamus poliisiin (2.)
ja oikeusjärjestelmään  (3.) 2020

Sisäisen turvallisuuden ja poliisitoiminnan taso (WISP)

Suomi 2. maailmassa (2016)

Maailman vähiten korruptoitunut maa (CPI)

Suomi 3. maailmassa (2016, 2017, 2018, 2019,2020)
Suomi 1. maailmassa 2021

Maailman lainkuuliaisin valtio väestön näkökulmasta (World Justice Project Rule of Law Index)

Suomi 3. maailmassa (2018, 2019, 2020, 2021)

 

World Economic Forum, The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017, World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2018, The Travel and Tourism Competitiveness Report 2019, Fragile States Index Annual Report 2017, Fragile States Index Annual Report 2018, Fragile States Index 2019, Eurostat, Average rating of trust by domain, sex, age and educational attainment level, World Internal Security and Police Index 2016, Transparency International Corruption Perceptions Index 2018, Transparency International, Corruption Perceptions Index 2017, Transparency International, Corruption Perceptions Index 2016, World Justice Project Rule of Law Index 2019, World Justice Project Rule of Law Index 2017 – 2018

Sisäisen turvallisuuden tulevaisuuskuva 2025


Sisäisen turvallisuuden mahdollisia kehityskulkuja vuoteen 2025 mennessä
 

Väestöryhmien turvallisuus

•    Tiedonvälityksen nopeus ja avoimuus kasvaa
•    Sosiaalisen median rooli on merkittävä
•    Turvattomuuden tunne jakautuu epätasaisesti
•    Ikääntymiseen liittyvät turvallisuusongelmat lisääntyvät
•    Tapaturmakuolleisuus laskee
•    Negatiivinen suhtautuminen maahanmuuttajiin kasvaa

Inhimillinen turvallisuus

•    Kokonaisrikollisuus vähenee, mutta polarisoituu
•    Väkivallan kokonaismäärä vähenee
•    Merkittävin väkivallan selittäjä on edelleen alkoholi
•    Kyberrikollisuuden osuus kasvaa
•    Terroriuhka kasvaa
•    Sosiaalinen koheesio vähenee


  Yhteiskunnallinen kehitys, jolla yhteys sisäisen turvallisuuden kehitykseen

•    Digitalisaatiokehitys on verrattain maltillista
•    Luottamus viranomaisiin vähenee
•    EU:n yhtenäisyys turvallisuusyhteisönä rakoilee
•    Maahanmuutto lisääntyy