Nuori nainen kiinnittää Post-it lappua tietokoneen näyttöön.

Ota käyttöösi sisäisen turvallisuuden aineistoa:

raportteja, tutkimuksia, selvityksiä, ohjeita ja muita turvallisuusjulkaisuja.

Pysytään pystyssä -opas.pdf

Pysytään pystyssä -opas.pdf

PDF, 33 kt Lataa

Sisäisen turvallisuuden oppaita

Lapin maakunnallinen turvallisuussuunnitelma 2020-2023

Lapin maakunnallinen turvallisuussuunnitelma 2020-2023

PDF, 906 kt Lataa

Arjen turvaa Lapissa. Sisäisen turvallisuuden strategian mukaisen maakunnallisen turvallisuussuunnittelun ja yhteistoiminnan toteuttaminen Lapissa

Asumisen yhteisöllisyys

Asumisen yhteisöllisyys

PDF, 3897 kt Lataa

Vn teas raportti 47/2017

Turvallinen elämä ikääntyneille toimeenpanoraportti

Turvallinen elämä ikääntyneille toimeenpanoraportti

PDF, 1300 kt Lataa

Tässä raportissa kuvataan Turvallinen elämä ikääntyneille toimintaohjelman toimeenpanon tilannetta toimenpiteittäin hallituskauden 2015 - 2019 päättyä.

Maailman turvallisinta maata tekemässä. Sisäisen turvallisuuden strategian toimeenpanoraportti

Maailman turvallisinta maata tekemässä. Sisäisen turvallisuuden strategian toimeenpanoraportti

PDF, 210 kt Lataa

Tässä raportissa kuvataan sisäisen turvallisuuden strategian toimeenpanon tilannetta toimenpiteittäin vaalikauden 2015-2019 päättyessä. Toimeenpano on kokonaisuudessaan edennyt varsin hyvin. Strategialla on toteutettu sekä ennalta ehkäiseviä toimia, joilla rikosten, häiriöiden ja onnettomuuksien kokonaismäärää lasketaan, että toimia, jotka parantavat viranomaisten ja muiden kykyä toimia silloin, kun rikoksia, häiriötä ja onnettomuuksia kuitenkin tapahtuu.

Ennakointi palautumisen tekijänä

Ennakointi palautumisen tekijänä

JPG, 625 kt Lataa

Kriisin vaikutus ja palautumisen kesto (tai jääminen lamaantumisen tilaan) suhteessa aikaan.

Havaintoja palveluun ohjauksen rajapinnasta ja suosituksia toiminnan kehittämiseksi

Havaintoja palveluun ohjauksen rajapinnasta ja suosituksia toiminnan kehittämiseksi

PDF, 555 kt Lataa

Turussa tapahtui elokuussa 2017 puukotus, jonka tekijä tuomittiin terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhista ja niiden yrityksistä. Tapauksen johdosta päätettiin selvittää, miten palveluunohjaus on järjestetty tilanteissa, joissa poliisi ei kohdista henkilöön toimenpiteitä ja hänet ohjataan kunnan tai järjestöjen palvelujen piiriin. Tavoitteena oli selkeyttää menettelyjä sekä selvittää yhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet. Lisäksi selvitettiin, miten yhteistyö uskonnollisten yhteisöjen kanssa on järjestetty ja miten sitä tulee kehittää. Raportti sisältää nykytilan kuvauksen, joka perustuu paikallisten toimijoiden haastatteluihin sekä suositukset jatkotoimiksi. Lisäksi valmistelun yhteydessä tutustuttiin siihen, miten asia on järjestetty Alankomaissa, Tanskassa ja Isossa-Britanniassa. Raportti sisältää näiden maiden järjestelmien kuvausta sekä arviointia suhteessa Suomen tilanteeseen.

Ankkuritoiminnan käsikirja

Ankkuritoiminnan käsikirja

PDF, 1143 kt Lataa

Ankkuritoiminnalla tarkoitetaan moniammatillista yhteistyötä, joka kohdistuu lasten ja nuorten (alle 18-vuotiaiden) hyvinvoinnin edistämiseen ja rikosten ennaltaehkäisemiseen. Lisäksi ankkuri pyrkii ehkäisemään väkivaltaiseen ekstremismiin radikalisoitumista ilman ikärajoja. Ankkuritoimintaa toteutetaan moniammatillisessa tiimissä, johon kuuluvat asiantuntijat poliisista, sosiaalitoimesta, terveystoimesta ja nuorisotoimesta. Ankkuritoiminnan tehtävänä on tarjota nuorelle ja perheelle yksilöllistä ja kokonaisvaltaista tukea varhaisessa vaiheessa ja tarvittaessa ohjata hoidon, palveluiden ja tuen piiriin muille asiantuntijoille.

Turvallisuutta kaikkialla_paikallisen ja alueellisen turvallisuussuunnittelun kansalliset linjaukset

Turvallisuutta kaikkialla_paikallisen ja alueellisen turvallisuussuunnittelun kansalliset linjaukset

PDF, 1034 kt Lataa

Linjausten tavoitteena on edistää ja yhdenmukaistaa arjen turvallisuustyötä paikallis- ja aluetasolla. Linjausten yleisessä osiossa esitellään turvallisuussuunnittelun menettelytapoja, eri toimijoiden vastuita ja hyviä käytäntöjä. Toimenpidekorteissa kuvataan sellaisia turvallisuussuunnittelun toimenpiteitä ja tavoitteita, jotka ovat konkreettisia, koskevat tämänhetkisiä tai nousevia kansallisia haasteita, niistä on saatavilla tietoa ja niillä on mahdollisuus parantaa turvallisuutta paikallistasolla.

Onko Suomi maailman yhdenvertaisin maa kaikille

Onko Suomi maailman yhdenvertaisin maa kaikille

PDF, 1776 kt Lataa

Selvitys turvallisuuden toteutumisesta eri sukupuolten ja väestöryhmien kannalta

Turvallinen elämä ikääntyneille — toimintaohjelman päivitys

Turvallinen elämä ikääntyneille — toimintaohjelman päivitys

PDF, 1578 kt Lataa

Valtioneuvosto päätti 5.10.2017 julkaistussa sisäisen turvallisuuden strategiassa vuonna 2011 julkaistun ikääntyneiden turvallisuusohjelman päivittämisestä. Ohjelma on yhä pääosin ajantasainen mutta yhteiskunnassa ja ikääntyneiden turvallisuustilanteessa on tapahtunut joitakin merkittäviä muutoksia, jotka tulevat vaikuttamaan ikääntyneiden turvallisuuteen ellei niihin puututa ajoissa.

Ihan oikeasti Ankkuri - Moniammatillista ja ennaltaestävää, esite

Ihan oikeasti Ankkuri - Moniammatillista ja ennaltaestävää, esite

PDF, 1240 kt Lataa

Ankkuri on valtakunnallista toimintaa, jonka tavoitteena on katkaista erityisesti alle 18-vuotiaiden rikoskierre. Ankkuri-tiimissä on eri alojen ammattilaisia. Ankkuri-toiminta on myös osa poliisin ennalta estävää toimintaa.

Hyvä elämä - turvallinen arki, sisäisen turvallisuuden strategia

Hyvä elämä - turvallinen arki, sisäisen turvallisuuden strategia

PDF, 1694 kt Lataa

Sisäisen turvallisuuden strategia on tiekartta, jonka avulla pyritään siihen, että Suomesta tulee hallitusohjelman 29.5.2015 vision mukaisesti maailman turvallisin maa elää, asua, yrittää ja tehdä työtä. Sisäisellä turvallisuudella tarkoitetaan strategiassa niitä yhteiskunnan ominaisuuksia, joiden johdosta väestö voi nauttia oikeusjärjestelmän takaamista oikeuksista ja vapauksista ilman rikollisuudesta, häiriöistä, onnettomuuksista ja kansallisista tai kansainvälisistä ilmiöistä johtuvaa pelkoa tai turvattomuutta.

Nyt riittää - Koulukiusaamisen vastaisen hankkeen loppuraportti

Nyt riittää - Koulukiusaamisen vastaisen hankkeen loppuraportti

PDF, 2306 kt Lataa

Hämeen poliisilaitos ja sisäministeriö toteuttivat yhdessä Lahden nuorisopalvelujen, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lahden yhdistyksen, Lahden ensi- ja turvakodin ja Valopilkku-projektin kanssa Nyt riittää - pilottihankkeen koulukiusaamisen vähentämiseksi. Hankkeessa on luotu menetelmäpaketti kiusaamisen vähentämiseen yläkouluissa.

Miksi nuori surmaa - Yhteenveto nuorten tekemistä suunnitelmallisista henkirikoksista ja niiden taustoista

Miksi nuori surmaa - Yhteenveto nuorten tekemistä suunnitelmallisista henkirikoksista ja niiden taustoista

PDF, 321 kt Lataa

Suomessa on tapahtunut viimeisen kymmenen vuoden aikana nuorten tekemiä vakavia henkirikoksia, jotka ovat saaneet laajaa julkisuutta ja herättäneet paljon huomiota. Tapaukset ovat järkyttäneet yhteiskuntaa laajasti. Tämän selvityksen tarkoituksena on koota yhteen mahdollisia syitä nuorten tekemiin joukkosurmiin ja muihin vakaviin väkivallan tekoihin olemassa olevan tiedon pohjalta. Selvityksen tavoitteena on luoda kokonaiskuva siitä, mitkä tekijät yhdistävät tekoja ja millaiset seikat niitä erottavat toisistaan.

Vahvemmat yhdessä - Moniammatilliset toimintamallit arjen turvallisuuden parantamiseksi

Vahvemmat yhdessä - Moniammatilliset toimintamallit arjen turvallisuuden parantamiseksi

PDF, 1395 kt Lataa

Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa (Vnp 14.6.2012) on päätetty neljän moniammatillisen toimintamallin valtakunnallisesta käyttöönotosta. Toimintamallit ovat Ankkuri, Tie Selväksi, Pakka ja MARAK. Sisäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja poliisi järjestivät vuoden 2014 aikana yhteistyössä alueellisten toimijoiden kanssa Road Show -seminaarikiertueen nimeltä Toimintamallit tutuiksi. Seminaarikiertueen ja tämän raportin tarkoituksena on levittää tietoa näistä neljästä moniammatillisesta toimintamallista ja osoittaa, että rikoksiin, ml. väkivalta ja alkoholin väärinkäytön aiheuttamiin ongelmiin voidaan puuttua menestyksekkäästi niin yksilön, yhteisön kuin ympäristönkin turvallisuuden parantamiseksi.

Ankkuri malli viranomaisyhteistyössä

Ankkuri malli viranomaisyhteistyössä

PDF, 940 kt Lataa

Sisäisen turvallisuuden ohjelman toimenpiteen 24 mukaan alle 18-vuotiaiden rikoksentekijöiden rikoskierteen ehkäisemiseksi otetaan käyttöön Ankkuri-malli, jota sovelletaan ottaen huomioon paikalliset ja alueelliset olosuhteet ja jo olemassa olevat käytännöt. Toimenpiteen mukaan malli otetaan käyttöön koko maassa 2014 mennessä osana tulossuunnittelua ja sisäisen turvallisuuden ohjelman alueellista toimeenpanoa. Julkaisussa esitellään Ankkuri-mallia ja kuvaillaan mallin mukaista toimintaa erityisesti Kanta-Hämeen Ankkuri-mallin mukaisesti.

Arjen turvaajat - Järjestöt sisäisen turvallisuuden tekijöinä

Arjen turvaajat - Järjestöt sisäisen turvallisuuden tekijöinä

PDF, 906 kt Lataa

Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen kolmannesta sisäisen turvallisuuden ohjelmasta 14.6.2012. Sisäisen turvallisuuden ohjelman järjestöyhteistyöryhmä asetettiin ohjelman valmistuttua 15.10.2012. Tässä raportissa esitetään sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpano niiden toimenpiteiden osalta, joista järjestöt ovat olleet päävastuussa tai joiden toimeenpanoon järjestöt ovat osallistuneet tuoden erityisesti esille järjestönäkökulman.

Turvalliset ja elinvoimaiset kylät

Turvalliset ja elinvoimaiset kylät

PDF, 412 kt Lataa

Tässä julkaisussa kuvataan, miten kylien turvallisuustyötä voidaan tehdä. MIKSI kylien turvallisuustyö on tärkeää, MITEN sitä voidaan tehdä ja KETKÄ ovat mukana työssä ja mitä he voivat tehdä. Lopussa tarkastellaan, miten kyläturvallisuus liittyy LAAJASTI koko kunnan ja maakunnan turvallisuuteen.

Turvallinen elämä ikääntyneille

Turvallinen elämä ikääntyneille

PDF, 325 kt Lataa

Toimintaohjelmassa ikääntyneiden turvallisuuden parantamiseksi on kuvattu ikääntymiseen ja ikääntyneisiin kohdistuvia turvallisuushaasteita. Näitä ovat turvallisuuden tunteen ylläpitäminen, turvallinen asuminen, tapaturmat, liikkuminen, kaltoinkohtelu ja hyväksikäyttö, väkivalta ja rikokset. Ohjelma sisältää suositukset ikääntyneiden asumisen turvallisuuden parantamiseksi, tapaturmien määrän vähentämiseksi, liikkumisen turvallisuuden parantamiseksi sekä kaltoinkohtelun, väkivallan ja rikosten ehkäisemiseksi ja torjumiseksi.

Pelastuslaitosten osallistuminen sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpanoon

Pelastuslaitosten osallistuminen sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpanoon

PDF, 324 kt Lataa

Valtioneuvosto teki periaatepäätepäätöksen toisesta sisäisen turvallisuuden ohjelmasta 8.5.2008. Tässä raportissa kuvataan alueellisten pelastuslaitosten osallistumisesta sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpanoon vuosina 2008–2010.

Tie turvallisempaan huomiseen - Sisäisen turvallisuuden ohjelman hyvät käytännöt

Tie turvallisempaan huomiseen - Sisäisen turvallisuuden ohjelman hyvät käytännöt

PDF, 776 kt Lataa

Valtioneuvosto teki 14.6.2012 periaatepäätöksen kolmannesta sisäisen turvallisuuden ohjelmasta. Sisäisen turvallisuuden ohjelman toimenpiteisiin sisältyy useita hyviä käytäntöjä, joita jo toteutetaan eri puolilla Suomea. Toimenpiteisiin liittyvät hyvät käytännöt on koottu tähän julkaisuun.

Selvitys perhe- ja lapsensurmien taustoista vuosilta 20032-2012

Selvitys perhe- ja lapsensurmien taustoista vuosilta 20032-2012

PDF, 258 kt Lataa

Sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä päätti 17.1.2012 käynnistää selvityksen perhesurmien ja vanhempien tekemien omien lasten surmien taustoista. Ministeriryhmän toimeksiannon mukaisesti selvityksessä tuli koota tietoa siitä, olisiko viranomaisilla tai mahdollisesti muilla toimijoilla ollut mahdollisuutta ennaltaehkäistä tilanteen kärjistymistä henkirikokseksi.