Hyppää sisältöön
Nuori nainen kiinnittää Post-it lappua tietokoneen näyttöön.

Ota käyttöösi sisäisen turvallisuuden aineistoa:

raportteja, tutkimuksia, selvityksiä, ohjeita ja muita turvallisuusjulkaisuja.

Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama WISE-tutkimushanke ja Kotkan kaupunki järjestivät yhteistyössä kokeellisen, strategisen riskienhallinnan harjoituksen tammi–maaliskuussa 2021. Raportissa esitellään harjoituksen kulku ja työvaiheet sekä käytetyn todennäköisyysmallinnuksen periaatteet, kriisinsietokyvyn kannalta merkittäviä tekijöitä ja toimenpiteitä sekä johtopäätökset.

Sisäministeriössä valmisteltiin v. 2020 sisäisen turvallisuuden selontekoa, jonka tavoitteena on varmistaa, että Suomi on tulevaisuudessa entistä turvallisempi maa kaikille ihmisille ja ihmisryhmille. Osana selonteon valmistelua sisäministeriö toteutti kyselyn valituille haavoittuvimmassa asemassa arvioiduiksi oleville väestöryhmille.

Turun kaupungin turvallisuussuunnitelma 2021-2024

Sisäministeriön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöltä neljättä kertaa tilaamalla Turvassa-kyselyllä selvitetään väestön erilaisia turvallisuus- ja turvattomuuskokemuksia sekä luottamusta yhteiskuntaan ja muita ihmisiä kohtaan.

Sisäisen turvallisuuden oppaita

Sisäisen turvallisuuden oppaita

Sisäisen turvallisuuden oppaita

Arjen turvaa Lapissa. Sisäisen turvallisuuden strategian mukaisen maakunnallisen turvallisuussuunnittelun ja yhteistoiminnan toteuttaminen Lapissa

Asumisen yhteisöllisyys
12.2.2020
Lataa PDF, 3897 kt

Vn teas raportti 47/2017

Tässä raportissa kuvataan Turvallinen elämä ikääntyneille toimintaohjelman toimeenpanon tilannetta toimenpiteittäin hallituskauden 2015 - 2019 päättyä.

Tässä raportissa kuvataan sisäisen turvallisuuden strategian toimeenpanon tilannetta toimenpiteittäin vaalikauden 2015-2019 päättyessä. Toimeenpano on kokonaisuudessaan edennyt varsin hyvin. Strategialla on toteutettu sekä ennalta ehkäiseviä toimia, joilla rikosten, häiriöiden ja onnettomuuksien kokonaismäärää lasketaan, että toimia, jotka parantavat viranomaisten ja muiden kykyä toimia silloin, kun rikoksia, häiriötä ja onnettomuuksia kuitenkin tapahtuu.

Kriisin vaikutus ja palautumisen kesto (tai jääminen lamaantumisen tilaan) suhteessa aikaan.

Turussa tapahtui elokuussa 2017 puukotus, jonka tekijä tuomittiin terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhista ja niiden yrityksistä. Tapauksen johdosta päätettiin selvittää, miten palveluunohjaus on järjestetty tilanteissa, joissa poliisi ei kohdista henkilöön toimenpiteitä ja hänet ohjataan kunnan tai järjestöjen palvelujen piiriin. Tavoitteena oli selkeyttää menettelyjä sekä selvittää yhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet. Lisäksi selvitettiin, miten yhteistyö uskonnollisten yhteisöjen kanssa on järjestetty ja miten sitä tulee kehittää. Raportti sisältää nykytilan kuvauksen, joka perustuu paikallisten toimijoiden haastatteluihin sekä suositukset jatkotoimiksi. Lisäksi valmistelun yhteydessä tutustuttiin siihen, miten asia on järjestetty Alankomaissa, Tanskassa ja Isossa-Britanniassa. Raportti sisältää näiden maiden järjestelmien kuvausta sekä arviointia suhteessa Suomen tilanteeseen.

Ankkuritoiminnan käsikirja
28.3.2019
Lataa PDF, 1143 kt

Ankkuritoiminnalla tarkoitetaan moniammatillista yhteistyötä, joka kohdistuu lasten ja nuorten (alle 18-vuotiaiden) hyvinvoinnin edistämiseen ja rikosten ennaltaehkäisemiseen. Lisäksi ankkuri pyrkii ehkäisemään väkivaltaiseen ekstremismiin radikalisoitumista ilman ikärajoja. Ankkuritoimintaa toteutetaan moniammatillisessa tiimissä, johon kuuluvat asiantuntijat poliisista, sosiaalitoimesta, terveystoimesta ja nuorisotoimesta. Ankkuritoiminnan tehtävänä on tarjota nuorelle ja perheelle yksilöllistä ja kokonaisvaltaista tukea varhaisessa vaiheessa ja tarvittaessa ohjata hoidon, palveluiden ja tuen piiriin muille asiantuntijoille.

Linjausten tavoitteena on edistää ja yhdenmukaistaa arjen turvallisuustyötä paikallis- ja aluetasolla. Linjausten yleisessä osiossa esitellään turvallisuussuunnittelun menettelytapoja, eri toimijoiden vastuita ja hyviä käytäntöjä. Toimenpidekorteissa kuvataan sellaisia turvallisuussuunnittelun toimenpiteitä ja tavoitteita, jotka ovat konkreettisia, koskevat tämänhetkisiä tai nousevia kansallisia haasteita, niistä on saatavilla tietoa ja niillä on mahdollisuus parantaa turvallisuutta paikallistasolla.

Selvitys turvallisuuden toteutumisesta eri sukupuolten ja väestöryhmien kannalta

Valtioneuvosto päätti 5.10.2017 julkaistussa sisäisen turvallisuuden strategiassa vuonna 2011 julkaistun ikääntyneiden turvallisuusohjelman päivittämisestä. Ohjelma on yhä pääosin ajantasainen mutta yhteiskunnassa ja ikääntyneiden turvallisuustilanteessa on tapahtunut joitakin merkittäviä muutoksia, jotka tulevat vaikuttamaan ikääntyneiden turvallisuuteen ellei niihin puututa ajoissa.

Sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä päätti 17.1.2012 käynnistää selvityksen perhesurmien ja vanhempien tekemien omien lasten surmien taustoista. Ministeriryhmän toimeksiannon mukaisesti selvityksessä tuli koota tietoa siitä, olisiko viranomaisilla tai mahdollisesti muilla toimijoilla ollut mahdollisuutta ennaltaehkäistä tilanteen kärjistymistä henkirikokseksi.

Ankkuri on valtakunnallista toimintaa, jonka tavoitteena on katkaista erityisesti alle 18-vuotiaiden rikoskierre. Ankkuri-tiimissä on eri alojen ammattilaisia. Ankkuri-toiminta on myös osa poliisin ennalta estävää toimintaa.

Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa (Vnp 14.6.2012) on päätetty neljän moniammatillisen toimintamallin valtakunnallisesta käyttöönotosta. Toimintamallit ovat Ankkuri, Tie Selväksi, Pakka ja MARAK. Sisäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja poliisi järjestivät vuoden 2014 aikana yhteistyössä alueellisten toimijoiden kanssa Road Show -seminaarikiertueen nimeltä Toimintamallit tutuiksi. Seminaarikiertueen ja tämän raportin tarkoituksena on levittää tietoa näistä neljästä moniammatillisesta toimintamallista ja osoittaa, että rikoksiin, ml. väkivalta ja alkoholin väärinkäytön aiheuttamiin ongelmiin voidaan puuttua menestyksekkäästi niin yksilön, yhteisön kuin ympäristönkin turvallisuuden parantamiseksi.

Tässä julkaisussa kuvataan, miten kylien turvallisuustyötä voidaan tehdä. MIKSI kylien turvallisuustyö on tärkeää, MITEN sitä voidaan tehdä ja KETKÄ ovat mukana työssä ja mitä he voivat tehdä. Lopussa tarkastellaan, miten kyläturvallisuus liittyy LAAJASTI koko kunnan ja maakunnan turvallisuuteen.

Sisäisen turvallisuuden ohjelman toimenpiteen 24 mukaan alle 18-vuotiaiden rikoksentekijöiden rikoskierteen ehkäisemiseksi otetaan käyttöön Ankkuri-malli, jota sovelletaan ottaen huomioon paikalliset ja alueelliset olosuhteet ja jo olemassa olevat käytännöt. Toimenpiteen mukaan malli otetaan käyttöön koko maassa 2014 mennessä osana tulossuunnittelua ja sisäisen turvallisuuden ohjelman alueellista toimeenpanoa. Julkaisussa esitellään Ankkuri-mallia ja kuvaillaan mallin mukaista toimintaa erityisesti Kanta-Hämeen Ankkuri-mallin mukaisesti.

Valtioneuvosto teki 14.6.2012 periaatepäätöksen kolmannesta sisäisen turvallisuuden ohjelmasta. Sisäisen turvallisuuden ohjelman toimenpiteisiin sisältyy useita hyviä käytäntöjä, joita jo toteutetaan eri puolilla Suomea. Toimenpiteisiin liittyvät hyvät käytännöt on koottu tähän julkaisuun.

Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen kolmannesta sisäisen turvallisuuden ohjelmasta 14.6.2012. Sisäisen turvallisuuden ohjelman järjestöyhteistyöryhmä asetettiin ohjelman valmistuttua 15.10.2012. Tässä raportissa esitetään sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpano niiden toimenpiteiden osalta, joista järjestöt ovat olleet päävastuussa tai joiden toimeenpanoon järjestöt ovat osallistuneet tuoden erityisesti esille järjestönäkökulman.

Toimintaohjelmassa ikääntyneiden turvallisuuden parantamiseksi on kuvattu ikääntymiseen ja ikääntyneisiin kohdistuvia turvallisuushaasteita. Näitä ovat turvallisuuden tunteen ylläpitäminen, turvallinen asuminen, tapaturmat, liikkuminen, kaltoinkohtelu ja hyväksikäyttö, väkivalta ja rikokset. Ohjelma sisältää suositukset ikääntyneiden asumisen turvallisuuden parantamiseksi, tapaturmien määrän vähentämiseksi, liikkumisen turvallisuuden parantamiseksi sekä kaltoinkohtelun, väkivallan ja rikosten ehkäisemiseksi ja torjumiseksi.

Hämeen poliisilaitos ja sisäministeriö toteuttivat yhdessä Lahden nuorisopalvelujen, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lahden yhdistyksen, Lahden ensi- ja turvakodin ja Valopilkku-projektin kanssa Nyt riittää - pilottihankkeen koulukiusaamisen vähentämiseksi. Hankkeessa on luotu menetelmäpaketti kiusaamisen vähentämiseen yläkouluissa.

Valtioneuvosto teki periaatepäätepäätöksen toisesta sisäisen turvallisuuden ohjelmasta 8.5.2008. Tässä raportissa kuvataan alueellisten pelastuslaitosten osallistumisesta sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpanoon vuosina 2008–2010.

Suomessa on tapahtunut viimeisen kymmenen vuoden aikana nuorten tekemiä vakavia henkirikoksia, jotka ovat saaneet laajaa julkisuutta ja herättäneet paljon huomiota. Tapaukset ovat järkyttäneet yhteiskuntaa laajasti. Tämän selvityksen tarkoituksena on koota yhteen mahdollisia syitä nuorten tekemiin joukkosurmiin ja muihin vakaviin väkivallan tekoihin olemassa olevan tiedon pohjalta. Selvityksen tavoitteena on luoda kokonaiskuva siitä, mitkä tekijät yhdistävät tekoja ja millaiset seikat niitä erottavat toisistaan.

Sisäisen turvallisuuden strategia on tiekartta, jonka avulla pyritään siihen, että Suomesta tulee hallitusohjelman 29.5.2015 vision mukaisesti maailman turvallisin maa elää, asua, yrittää ja tehdä työtä. Sisäisellä turvallisuudella tarkoitetaan strategiassa niitä yhteiskunnan ominaisuuksia, joiden johdosta väestö voi nauttia oikeusjärjestelmän takaamista oikeuksista ja vapauksista ilman rikollisuudesta, häiriöistä, onnettomuuksista ja kansallisista tai kansainvälisistä ilmiöistä johtuvaa pelkoa tai turvattomuutta.