Hyppää sisältöön

TUOVIn tausta

Vuonna 2008 sisäministeriö julkaisi Sisäisen turvallisuuden ohjelma -nettisivuston. Sivuston tarkoitus oli välittää tietoa turvallisuuden toimijoille laajan sisäisen turvallisuuden ohjelman toimenpiteiden etenemisestä. Sisäisen turvallisuuden ohjelmat päättyivät vuonna 2015, jolloin ryhdyttiin hallitusohjelman mukaisesti valmistelemaan sisäisen turvallisuuden strategiaa.

Sisäisen turvallisuuden strategia, Hyvä elämä - turvallinen arki kaaviokuvana, jossa megtrendit vaikuttaa muutosvoimiin, joista seuraa päämäärät ja lopulta toimenpiteet.

 

Valtioneuvoston periaatepäätös sisäisen turvallisuuden strategiasta Hyvä elämä - turvallinen arki julkaistiin 5.10.2017.  Strategian tavoitteena on pyrkiä siihen, että Suomesta tulee
hallitusohjelman 29.5.2015 vision mukaisesti maailman turvallisin maa elää, asua, yrittää ja tehdä työtä. Sisäisellä turvallisuudella tarkoitetaan strategiassa niitä yhteiskunnan ominaisuuksia, joiden johdosta väestö voi nauttia oikeusjärjestelmän takaamista oikeuksista ja vapauksista ilman rikollisuudesta, häiriöistä, onnettomuuksista ja kansallisista tai kansainvälisistä ilmiöistä johtuvaa pelkoa tai turvattomuutta. 

Sisäisen turvallisuuden strategian mukaan kaikki yhteiskuntapoliittinen päätöksenteko on myös turvallisuuspäätöksentekoa, eikä Suomen sisäistä turvallisuutta luoda ja ylläpidetä pelkästään turvallisuusviranomaisten toimin, vaan luottamusyhteiskuntamme monialaisen yhteistyön avulla. Yhdessä tekeminen kaikilla hallinnon tasoilla on sisäisen turvallisuuden strategian ja toimenpideohjelman valmistelun ja toteuttamisen ydin. Strategian valmisteluun osallistui noin 100 asiantuntijaa, jotka edustivat yli 30 eri organisaatiota
mukaan lukien viranomaiset, järjestöt ja elinkeinoelämä.

Yksi valmisteluryhmän esittämistä keinoista saavuttaa sisäisen turvallisuuden strategian tavoite, oli strategian toimenpidekokonaisuus 8, jossa päätettiin:

1. Perustetaan sisäisen turvallisuuden palveluväylä, joka toimii vuorovaikutteisena
yhteistyöalustana asiantuntijoille, sidosryhmille ja kansalaisyhteiskunnalle sekä
strategian toimeenpanon seurannan kanavana.

2. Palveluväylän hallinnoinnin päävastuu on sisäministeriöllä, mutta sisällön tuotannosta
vastaa laaja poikkihallinnollinen ryhmä, jossa ovat edustettuina kaikki sisäisen
turvallisuuden strategiatyöhön kytkeytyvät toimijat (viranomaiset, elinkeinoelämä,
järjestöt, tutkimuslaitokset).

3. Palveluväylä kerää yhteen sisäisen turvallisuuden strategiaan liittyvät hankkeet,
kokeilut, toimintamallit, informaation, sosiaalisen median ja tutkimuksen. Sisältö
käsittää lisäksi erilaisten verkostojen sekä seminaarien tietoja. Sisältö jäsentyy
ilmiölähtöisesti.

Sisäisen turvallisuuden palveluväylä valmisteltiin yhteistyössä laajan sisäisen turvallisuuden verkoston kanssa. Verkoston toiveet ja tarpeet rakennettavalle palveluväylälle selvitettiin Valtionkonttorin D9 -tiimin toimesta palvelumuotoilun keinoin. Työpajojen jälkeen syksyllä 2017 Siili Solutions järjesti viikon kestävän DesignSprintin, jonka aikana rakentui sisäisen turvallisuuden portaalin prototyypin. Prototyypin mukaista sivustoa lähdettiin toteuttamaan keväällä 2018 yhdessä Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen Valtorin kanssa. Kesäkuussa 2018 julkaistiin sisäisen turvallisuuden portaalin julkiset sivut ja tammikuussa 2019 Kuopion Valtakunnallisessa turvallisuusseminaarissa julkaistiin portaalin rekisteröityneiden sivut ja työtilatila -toiminto.