Hyppää sisältöön

Hyvien väestösuhteiden edistäminen

Hyvät väestösuhteet ovat sitä, että alueen eri väestöryhmien välillä on toimivaa vuorovaikutusta, eri väestöryhmät suhtautuvat toisiinsa kunnioittavasti ja niiden väliset mahdolliset jännitteet ja konfliktit käsitellään ilman, että ne aiheuttavat pelkoa tai kärjistyvät rikoksiksi. Väestösuhteet ovat yhteiskunnan eri osa-alueet läpäisevä kokonaisuus, jonka vaikutukset näkyvät suoraan ihmisten arjessa. Hyvien väestösuhteiden edistämisellä vähennetään väestöryhmien välisiin suhteisiin liittyviä kielteisiä ilmiöitä, kuten syrjintää, viharikoksia ja vihapuhetta sekä segregaatiota. Nämä kaikki heikentävät sekä yhdenvertaisuuden toteutumista yksilöiden ja ryhmien välillä että paikallista turvallisuutta. Hyviä väestösuhteita edistämällä vaikutetaan kaikkien asukkaiden yhdenvertaisuuteen ja hyvinvointiin sekä lisätään luottamusta yhteiskuntaan.

Ihmisiä istuu kaupunkipuistossa kesällä nurmikolla keskustelemassa

Visio

Människor lever tillsammans utan spänningar oberoende av bakgrund och litar på varandra och på samhällets institutioner.

Mål och åtgärder

1. Myndigheterna och frivilligorganisationerna känner till relationerna mellan de centrala befolkningsgrupperna i området, i synnerhet spänningarna mellan grupper.

 • kommunen kan identifiera fenomen såsom polarisering och konflikter som försämrar relationerna mellan befolkningsgrupper och säkerheten
   
 • kommunen följer läget regelbundet i samarbete med andra myndigheter samt med organisationer och sammanslutningar som representerar olika befolkningsgrupper

2. Observerade konflikter mellan befolkningsgrupper åtgärdas genom systematiskt medlingsarbete.

 • kommunen har etablerat arbetssätt för att lätta upp spänningar och hantera konflikter samt för att bygga upp en växelverkan med förebyggande effekt
   
 • kommunen ordnar behövliga gemenskapsmedlingstjänster (till exempel Naapuruussovittelu) i samarbete med organisationer, regionala byråer för medling i brott- och tvistemål och andra myndigheter

3. Icke-diskriminering och likabehandling säkerställs för minoritetsgrupperna i de offentliga tjänsterna och de offentliga rummen.

De offentliga tjänsterna och rummen representerar ur olika minoriteters synvinkel ofta majoriteterna och deras behov. Det sätt på vilket likabehandling genomförs i dessa tjänster och rum blir en viktig del av relationerna mellan majoriteter och minoriteter.

 • kommunen genomför likabehandlingsplanering i samarbete med organisationer, näringslivet och andra aktörer (inkl. förebyggande av diskriminering och hatbrott)

Indikatorer

 1. Uppföljning av likabehandlingsplanerna (enkäter)
 2. Relationerna mellan de centrala befolkningsgrupperna (enkät)
 3. Diskrimineringsupplevelser (enkät)

Närmare information:

www.hyvätväestösuhteet.fi

Miten meillä menee? Kartoitus väestösuhteiden tilasta Suomessa - painopisteenä vastaanottokeskuspaikkakunnat