Hyppää sisältöön

Turvallisuuden tunne ja avunsaanti

Lähteet:

*Kansalaispulssi 4/2023

 **Sisäministeriön Sentimentti-tietotyökalu
Lokakuun 2022 väestökysely
 

Venäjän vuoden 2022 alussa aloittama sota Ukrainaan ei väestötutkimuksien perusteella ole vaikuttanut negatiivisesti suomalaisten turvallisuuden tunteeseen. Turvallisuuden tunne on itseasiassa kasvanut tasaisesti vuodesta -21 lähtien (+18 %-yksikköä). Tätä selittää muun muassa koronaepidemian siirtyminen taka-alalle yleisessä mediakeskustelussa, jolla koettiin aiemmin olevan selkeästi suorempi vaikutus ihmisten elämään. 


Tutkimustulokset kertovat kuitenkin samanaikaisesti väestön huolien kasvusta esimerkiksi maahanmuuttoon ja maailman tilanteeseen liittyen. Huolta kannetaan myös Ukrainan kriisistä ja sen vaikutuksista. Yksilöllinen turvallisuuden tunteen määrittely näyttäytyykin kompleksisena, eikä sitä voida arvioida vain huolien summana. 
 

Kyselytutkimusten mukaan:

  • 75 % väestöstä on huolissaan suunnasta, johon maailma on menossa (+17  % keväästä -21, Kansalaispulssi 10/2022)
  • 46 % väestöstä on huolissaan lisääntyvästä maahanmuutosta (+10 %-yksikköä keväästä -22, Sentimentti, 10/2022)
  • 39 %:lle suomalaisista Ukrainan kriisi ja sen vaikutukset aiheuttavat huolta (Kansalaispulssi, 4/2023)

Yleisesti ottaen ihmisten huolia ja pelkoja kysyttäessä on havaittavissa jako yhteiskunnallisiin sekä henkilökohtaisiin turvattomuutta tuottaviin asioihin.Turvallisuuden tunteeseen vaikuttaa myös se, miten nopeasti apua saa hädän hetkellä sekä miten nopeasti ja tehokkaasti rikokset selvitetään ja mitä niistä seuraa.

Turvallisuuden tunteessa on eroja eri väestöryhmien välillä. Esimerkiksi katu- ja työpaikkaväkivallan pelko on korkeampaa niillä, jotka hankkivat tietonsa sosiaalisesta mediasta tai vaihtoehtoisista lähteistä. Taloudellisen toimeentulon hankalaksi kokeneet, aiemmin väkivallan uhriksi joutuneet ja nuorimpaan ikäryhmään kuuluvat kokevat todennäköisimmin joutuvansa väkivallan uhriksi tulevaisuudessa.

Turvallisuuden ja luottamuksen välillä on yhteys: niiden osalta, jotka kokevat elämänsä turvattomaksi, luottamus turvallisuusviranomaisiin on voimakkaasti madaltunut.

 

Suomalaisten kokemukset avun saannista ovat pysyneet kautta 2010-luvun pitkälti samanlaisina. Hälytyksien vastausajat, tehtävämäärät sekä tehtävien jakautuminen eri viranomaisten kesken ovat säilyneet lähestulkoon samoina viimeisten vuosien aikana.