Hyppää sisältöön
Mappeja hyllyllä

Ota käyttöösi sisäisen turvallisuuden aineistoa:

raportteja, tutkimuksia, selvityksiä, ohjeita ja muita turvallisuusjulkaisuja.

Aineistot

Tyhjennä
69 tulosta

Tapaturmia on ehkäisty Suomessa valtakunnallisella ohjelmatyöllä pitkäjänteisesti. Kunnat ovat avainasemassa monissa tapaturmia ehkäisevissä toimissa, koska kunnilla on lakisääteinen velvollisuus edistää asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä. Hyvinvointikertomus on tiivis kuvaus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta sekä niiden edistämisestä kunnassa. Hyvinvointikertomustyö jakaantuu kertomusosaan, jossa kuvataan hyvinvoinnin nykytilanne, ja suunnitelmaosaan, jossa kuvataan tavoitteet ja toimenpiteet hyvinvoinnin parantamiseksi. Tässä työpaperissa tarkastellaan miten tapaturmien ehkäisy ja turvallisuuden edistäminen näkyvät kuntien hyvinvointikertomuksissa ja -suunnitelmissa ja minkälaisissa asiayhteyksissä turvallisuuteen ja tapaturmiin liittyvät termit esiintyvät. Työpaperi luo katsauksen kuntien hyvinvointikertomuksiin Turvallisesti kaiken ikää koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn ohjelman sisältöjen näkökulmasta. Eri tapaturmatyypeistä on tarkastelussa mukana kaatumisten ja putoamisten ehkäisy, myrkytysten ehkäisy, tieliikenneonnettomuuksien ehkäisy, hukkumisten ehkäisy sekä paloturvallisuus. Turvallisuus eri muodoissaan on hyvinvointikertomuksissa ja -suunnitelmissa näkyvästi läsnä. Turvallisuus nähdään hyvin laajana ja sen alle liitetään monenlaisia teemoja. Myös erilaisia tapaturmiin ja niiden ehkäisyyn liittyviä teemoja käsitellään hyvinvointikertomuksissa ja -suunnitelmissa. Yksittäisistä tapaturmatyypeistä liikenneonnettomuudet ja kaatumiset saavat kertomuksissa ja suunnitelmissa eniten huomiota.

Oppaan ohjeiden avulla voidaan järjestää hyvin organisoitu ja kaikkia osallistujia hyödyttävä turvallisuuskävely. Opas on tarkoitettu kaikille turvallisuuskävelyistä kiinnostuneille, niin kävelyn järjestäjille kuin kävelyyn osallistuville.

Tampereen kaupungin 29.8.2023 päivitetty turvallisuussuunnitelma

Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama WISE-tutkimushanke ja Kotkan kaupunki järjestivät yhteistyössä kokeellisen, strategisen riskienhallinnan harjoituksen tammi–maaliskuussa 2021. Raportissa esitellään harjoituksen kulku ja työvaiheet sekä käytetyn todennäköisyysmallinnuksen periaatteet, kriisinsietokyvyn kannalta merkittäviä tekijöitä ja toimenpiteitä sekä johtopäätökset.

Sisäministeriössä valmisteltiin v. 2020 sisäisen turvallisuuden selontekoa, jonka tavoitteena on varmistaa, että Suomi on tulevaisuudessa entistä turvallisempi maa kaikille ihmisille ja ihmisryhmille. Osana selonteon valmistelua sisäministeriö toteutti kyselyn valituille haavoittuvimmassa asemassa arvioiduiksi oleville väestöryhmille.

Turun kaupungin turvallisuussuunnitelma 2021-2024

Turvassa 2021. Kansalaisturvallisuus Suomessa
2.9.2021 (muokattu: 17.10.2022)
Lataa PDF, 1984 kt

Sisäministeriön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöltä neljättä kertaa tilaamalla Turvassa-kyselyllä selvitetään väestön erilaisia turvallisuus- ja turvattomuuskokemuksia sekä luottamusta yhteiskuntaan ja muita ihmisiä kohtaan.

Sisäisen turvallisuuden oppaita

Sisäisen turvallisuuden oppaita

Sisäisen turvallisuuden oppaita