Hyppää sisältöön
Mappeja hyllyllä

Ota käyttöösi sisäisen turvallisuuden aineistoa:

raportteja, tutkimuksia, selvityksiä, ohjeita ja muita turvallisuusjulkaisuja.

Aineistot

Tyhjennä
69 tulosta

Tässä raportissa kuvataan sisäisen turvallisuuden strategian toimeenpanon tilannetta toimenpiteittäin vaalikauden 2015-2019 päättyessä. Toimeenpano on kokonaisuudessaan edennyt varsin hyvin. Strategialla on toteutettu sekä ennalta ehkäiseviä toimia, joilla rikosten, häiriöiden ja onnettomuuksien kokonaismäärää lasketaan, että toimia, jotka parantavat viranomaisten ja muiden kykyä toimia silloin, kun rikoksia, häiriötä ja onnettomuuksia kuitenkin tapahtuu.

Kriisin vaikutus ja palautumisen kesto (tai jääminen lamaantumisen tilaan) suhteessa aikaan.

Turussa tapahtui elokuussa 2017 puukotus, jonka tekijä tuomittiin terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhista ja niiden yrityksistä. Tapauksen johdosta päätettiin selvittää, miten palveluunohjaus on järjestetty tilanteissa, joissa poliisi ei kohdista henkilöön toimenpiteitä ja hänet ohjataan kunnan tai järjestöjen palvelujen piiriin. Tavoitteena oli selkeyttää menettelyjä sekä selvittää yhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet. Lisäksi selvitettiin, miten yhteistyö uskonnollisten yhteisöjen kanssa on järjestetty ja miten sitä tulee kehittää. Raportti sisältää nykytilan kuvauksen, joka perustuu paikallisten toimijoiden haastatteluihin sekä suositukset jatkotoimiksi. Lisäksi valmistelun yhteydessä tutustuttiin siihen, miten asia on järjestetty Alankomaissa, Tanskassa ja Isossa-Britanniassa. Raportti sisältää näiden maiden järjestelmien kuvausta sekä arviointia suhteessa Suomen tilanteeseen.

Ankkuritoiminnan käsikirja 2022
28.3.2019 (muokattu: 7.3.2023)
Lataa PDF, 737 kt

Ankkuritoiminnalla tarkoitetaan moniammatillista yhteistyötä, joka kohdistuu lasten ja nuorten (alle 18-vuotiaiden) hyvinvoinnin edistämiseen ja rikosten ennaltaehkäisemiseen. Lisäksi ankkuri pyrkii ehkäisemään väkivaltaiseen ekstremismiin radikalisoitumista ilman ikärajoja. Ankkuritoimintaa toteutetaan moniammatillisessa tiimissä, johon kuuluvat asiantuntijat poliisista, sosiaalitoimesta, terveystoimesta ja nuorisotoimesta. Ankkuritoiminnan tehtävänä on tarjota nuorelle ja perheelle yksilöllistä ja kokonaisvaltaista tukea varhaisessa vaiheessa ja tarvittaessa ohjata hoidon, palveluiden ja tuen piiriin muille asiantuntijoille.

Linjausten tavoitteena on edistää ja yhdenmukaistaa arjen turvallisuustyötä paikallis- ja aluetasolla. Linjausten yleisessä osiossa esitellään turvallisuussuunnittelun menettelytapoja, eri toimijoiden vastuita ja hyviä käytäntöjä. Toimenpidekorteissa kuvataan sellaisia turvallisuussuunnittelun toimenpiteitä ja tavoitteita, jotka ovat konkreettisia, koskevat tämänhetkisiä tai nousevia kansallisia haasteita, niistä on saatavilla tietoa ja niillä on mahdollisuus parantaa turvallisuutta paikallistasolla.

Selvitys turvallisuuden toteutumisesta eri sukupuolten ja väestöryhmien kannalta

Valtioneuvosto päätti 5.10.2017 julkaistussa sisäisen turvallisuuden strategiassa vuonna 2011 julkaistun ikääntyneiden turvallisuusohjelman päivittämisestä. Ohjelma on yhä pääosin ajantasainen mutta yhteiskunnassa ja ikääntyneiden turvallisuustilanteessa on tapahtunut joitakin merkittäviä muutoksia, jotka tulevat vaikuttamaan ikääntyneiden turvallisuuteen ellei niihin puututa ajoissa.

Sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä päätti 17.1.2012 käynnistää selvityksen perhesurmien ja vanhempien tekemien omien lasten surmien taustoista. Ministeriryhmän toimeksiannon mukaisesti selvityksessä tuli koota tietoa siitä, olisiko viranomaisilla tai mahdollisesti muilla toimijoilla ollut mahdollisuutta ennaltaehkäistä tilanteen kärjistymistä henkirikokseksi.

Ankkuri on valtakunnallista toimintaa, jonka tavoitteena on katkaista erityisesti alle 18-vuotiaiden rikoskierre. Ankkuri-tiimissä on eri alojen ammattilaisia. Ankkuri-toiminta on myös osa poliisin ennalta estävää toimintaa.

Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa (Vnp 14.6.2012) on päätetty neljän moniammatillisen toimintamallin valtakunnallisesta käyttöönotosta. Toimintamallit ovat Ankkuri, Tie Selväksi, Pakka ja MARAK. Sisäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja poliisi järjestivät vuoden 2014 aikana yhteistyössä alueellisten toimijoiden kanssa Road Show -seminaarikiertueen nimeltä Toimintamallit tutuiksi. Seminaarikiertueen ja tämän raportin tarkoituksena on levittää tietoa näistä neljästä moniammatillisesta toimintamallista ja osoittaa, että rikoksiin, ml. väkivalta ja alkoholin väärinkäytön aiheuttamiin ongelmiin voidaan puuttua menestyksekkäästi niin yksilön, yhteisön kuin ympäristönkin turvallisuuden parantamiseksi.

Tässä julkaisussa kuvataan, miten kylien turvallisuustyötä voidaan tehdä. MIKSI kylien turvallisuustyö on tärkeää, MITEN sitä voidaan tehdä ja KETKÄ ovat mukana työssä ja mitä he voivat tehdä. Lopussa tarkastellaan, miten kyläturvallisuus liittyy LAAJASTI koko kunnan ja maakunnan turvallisuuteen.